1 Sri Krsna Stotras

Sri Vallabha Bhavashtakam 1 Lyrics in Kannada

Sri Vallabha Bhavashtakam in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಭಭಾವಾಷ್ಟಕಂ ॥

ಪತಿಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೋಽಸ್ಮಾಕಂ ಗತಿಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಸ್ಸದಾ |
ಮತಿಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇ ಹ್ಯಾಸ್ತಾಂ ರತಿಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಽಸ್ತು ಮೇ || ೧ ||

ವೃತ್ತಿಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾ ಯೈವ ಕೃತಿಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾರ್ಥಿನೀ |
ದರ್ಶನಂ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಂ ವಲ್ಲಭಪ್ರಭೋಃ || ೨ ||

ತತ್ಪ್ರಸಾದಸುಮಾಘ್ರಾಣ-ಮಸ್ತೂಚ್ಛಿಷ್ಟರಸಾಗ್ರಹಃ |
ಶ್ರವಣಂ ತದ್ಗುಣಾನಾಂ ಹಿ ಸ್ಮರಣಂ ತತ್ಪದಾಬ್ಜಯೋಃ || ೩ ||

ಮನನಂ ತನ್ಮಹತ್ತ್ವಸ್ಯ ಸೇವನಂ ಕರಯೋರ್ಭವೇತ್ |
ತತ್ಸ್ವರೂಪಾಂತರೋ ಭೋಗೋ ಗಮನಂ ತಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ || ೪ ||

ತದಗ್ರೇ ಸರ್ವದಾ ಸ್ಥಾನಂ ಸಂಗಸ್ತತ್ಸೇವಕೈಸ್ಸದಾ |
ತದ್ವಾರ್ತಾತಿರುಚಿರ್ನಿಷ್ಠಾ ಭೂಯಾತ್ತದ್ವಾಕ್ಯಮಾತ್ರಗಾ || ೫ ||

ಶ್ರದ್ಧಾ ತದೇಕಸಂಬಂಧೇ ವಿಶ್ವಾಸಸ್ತತ್ಪದಾಬ್ಜಯೋಃ |
ದಾಸ್ಯಂ ತದೀಯಮೇವಾಸ್ತು ಭೂಯಾತ್ತಚ್ಚರಣಾಶ್ರಯಃ || ೬ ||

ಮಸ್ತಕೇ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೋಽಸ್ತು ಹೃದಿ ತಿಷ್ಠತು ವಲ್ಲಭಃ |
ಅಭಿತಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೋಽಸ್ತು ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೋ ಮಮ || ೭ ||

ನಮಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಯೈವ ದೈನ್ಯಂ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇ ಸದಾ |
ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಽಸ್ತು ತತ್ಪದಾಧೀನತಾ ಮಮ || ೮ ||

ಏತದಷ್ಟಕಪಾಠೇನ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಪದಾಂಬುಜೇ |
ಭವೇದ್ಭಾವೋ ವಿನಾಯಾಸಂ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗವೃತಾತ್ಮನಾಮ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸೋದಿತಂ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಭಾವಾಷ್ಟಕಮ್ |

Also Read:

Sri Vallabha Bhavashtakam 1 Lyrics in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil