Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Veda Vyasa Stuti Lyrics in Kannada

Sri Veda Vyasa Stuti in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಸ್ತುತಿಃ ॥
ವ್ಯಾಸಂ ವಶಿಷ್ಠನಪ್ತಾರಂ ಶಕ್ತೇಃ ಪೌತ್ರಮಕಲ್ಮಷಮ್ |
ಪರಾಶರಾತ್ಮಜಂ ವಂದೇ ಶುಕತಾತಂ ತಪೋನಿಧಿಮ್ || ೧ ||

ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ |
ನಮೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಧಯೇ ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೨ ||

ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನಂ ವ್ಯಾಸಂ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತೇ ರತಮ್ |
ವೇದಾಬ್ಜಭಾಸ್ಕರಂ ವಂದೇ ಶಮಾದಿನಿಲಯಂ ಮುನಿಮ್ || ೩ ||

ವೇದವ್ಯಾಸಂ ಸ್ವಾತ್ಮರೂಪಂ ಸತ್ಯಸಂಧಂ ಪರಾಯಣಮ್ |
ಶಾಂತಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಕ್ರೋಧಂ ಸಶಿಷ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೪ ||

ಅಚತುರ್ವದನೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ದ್ವಿಬಾಹುರಪರೋ ಹರಿಃ |
ಅಫಾಲಲೋಚನಃ ಶಂಭುಃ ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣಃ || ೫ ||

ಶಂಕರಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂ ಕೇಶವಂ ಬಾದರಾಯಣಮ್ |
ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕೃತೌ ವಂದೇ ಭಗವಂತೌ ಪುನಃ ಪುನಃ || ೬ ||

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕೃತೇ ತಸ್ಮೈ ವೇದವ್ಯಾಸಾಯ ವೇಧಸೇ |
ಜ್ಞಾನಶಕ್ತ್ಯವತಾರಾಯ ನಮೋ ಭಗವತೋ ಹರೇಃ || ೭ ||

ವ್ಯಾಸಃ ಸಮಸ್ತಧರ್ಮಾಣಾಂ ವಕ್ತಾ ಮುನಿವರೇಡಿತಃ |
ಚಿರಂಜೀವೀ ದೀರ್ಘಮಾಯುರ್ದದಾತು ಜಟಿಲೋ ಮಮ || ೮ ||

ಪ್ರಜ್ಞಾಬಲೇನ ತಪಸಾ ಚತುರ್ವೇದವಿಭಾಜಕಃ |
ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನೋ ಯಶ್ಚ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೯ ||

ಜಟಾಧರಸ್ತಪೋನಿಷ್ಠಃ ಶುದ್ಧಯೋಗೋ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ |
ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಧರಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೧೦ ||

ಭಾರತಸ್ಯ ವಿಧಾತಾ ಚ ದ್ವಿತೀಯ ಇವ ಯೋ ಹರಿಃ |
ಹರಿಭಕ್ತಿಪರೋ ಯಶ್ಚ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ೧೧ ||

ಜಯತಿ ಪರಾಶರಸೂನುಃ ಸತ್ಯವತೀ ಹೃದಯನಂದನೋ ವ್ಯಾಸಃ |
ಯಸ್ಯಾಸ್ಯ ಕಮಲಗಳಿತಂ ಭಾರತಮಮೃತಂ ಜಗತ್ಪಿಬತಿ || ೧೨ ||

ವೇದವಿಭಾಗವಿಧಾತ್ರೇ ವಿಮಲಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ವಿಶ್ವದೃಶೇ |
ಸಕಲಧೃತಿಹೇತುಸಾಧನಸೂತ್ರಸೃಜೇ ಸತ್ಯವತ್ಯಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತೇ || ೧೩ ||

ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಕುಸುಮಾನಿ ಸಮಾನಿ ಚಾರು
ಜಗ್ರಂಥ ಸೂತ್ರನಿಚಯೇನ ಮನೋಹರೇಣ |
ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಲೋಕಹಿತಕಾಮನಯಾ ಮುನಿರ್ಯಃ
ತಂ ಬಾದರಾಯಣಮಹಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ || ೧೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಸ್ತುತಿಃ |

Also Read:

Sri Veda Vyasa Stuti Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top