Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Slokas / Sri Venkatesa Mangalasasanam | Lyrics for Sri Venkatesha Mangalam in Tamil and English With Meaning

Sri Venkatesa Mangalasasanam | Lyrics for Sri Venkatesha Mangalam in Tamil and English With Meaning

2133 Views

Lord Maha Vishnu Stotram – Sri Venkateswara Mangalasasanam Lyrics in Tamil:
ஶ்ரியஃ காம்தாய கல்யாணனிதயே னிதயே‌உர்தினாம் |
ஶ்ரீவேம்கட னிவாஸாய ஶ்ரீனிவாஸாய மம்களம் || 1 ||

லக்ஷ்மீ ஸவிப்ரமாலோக ஸுப்ரூ விப்ரம சக்ஷுஷே |
சக்ஷுஷே ஸர்வலோகானாம் வேம்கடேஶாய மம்களம் || 2 ||

ஶ்ரீவேம்கடாத்ரி ஶ்றும்காக்ர மம்களாபரணாம்க்ரயே |
மம்களானாம் னிவாஸாய ஶ்ரீனிவாஸாய மம்களம் || 3 ||

ஸர்வாவய ஸௌம்தர்ய ஸம்பதா ஸர்வசேதஸாம் |
ஸதா ஸம்மோஹனாயாஸ்து வேம்கடேஶாய மம்களம் || 4 ||

னித்யாய னிரவத்யாய ஸத்யானம்த சிதாத்மனே |
ஸர்வாம்தராத்மனே ஶீமத்-வேம்கடேஶாய மம்களம் || 5 ||

Sri Venkatesa Mangalasasanam

ஸ்வத ஸ்ஸர்வவிதே ஸர்வ ஶக்தயே ஸர்வஶேஷிணே |
ஸுலபாய ஸுஶீலாய வேம்கடேஶாய மம்களம் || 6 ||

பரஸ்மை ப்ரஹ்மணே பூர்ணகாமாய பரமாத்மனே |
ப்ரயும்ஜே பரதத்த்வாய வேம்கடேஶாய மம்களம் || 7 ||

ஆகாலதத்த்வ மஶ்ராம்த மாத்மனா மனுபஶ்யதாம் |
அத்றுப்த்யம்றுத ரூபாய வேம்கடேஶாய மம்களம் || 8 ||

ப்ராயஃ ஸ்வசரணௌ பும்ஸாம் ஶரண்யத்வேன பாணினா |
க்றுபயா‌உ‌உதிஶதே ஶ்ரீமத்-வேம்கடேஶாய மம்களம் || 9 ||

தயா‌உம்றுத தரம்கிண்யா ஸ்தரம்கைரிவ ஶீதலைஃ |
அபாம்கை ஸ்ஸிம்சதே விஶ்வம் வேம்கடேஶாய மம்களம் || 10 ||

ஸ்ரக்-பூஷாம்பர ஹேதீனாம் ஸுஷமா‌உ‌உவஹமூர்தயே |
ஸர்வார்தி ஶமனாயாஸ்து வேம்கடேஶாய மம்களம் || 11 ||

ஶ்ரீவைகும்ட விரக்தாய ஸ்வாமி புஷ்கரிணீதடே |
ரமயா ரமமாணாய வேம்கடேஶாய மம்களம் || 12 ||

ஶ்ரீமத்-ஸும்தரஜா மாத்றுமுனி மானஸவாஸினே |
ஸர்வலோக னிவாஸாய ஶ்ரீனிவாஸாய மம்களம் || 13 ||

மம்களா ஶாஸனபரைர்-மதாசார்ய புரோகமைஃ |
ஸர்வைஶ்ச பூர்வைராசார்யைஃ ஸத்க்றுதாயாஸ்து மம்களம் || 14 ||

ஶ்ரீ பத்மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவாஸ பரப்ரஹ்மணே னமஃ

Lord Maha Vishnu Stotram – Sri Venkateswara Mangalasasanam Meaning
May all auspiciousness shower on Srinivasa of Venkatagiri! He is the Lord of Lakshmi and is the rich mine of all auspiciousness. He is the immeasurable wealth for all those, who seek Him.He has chosen the Venkatam hills for His eternal residence.

May all auspiciousness shower on Sri Venkatesa, the eye of all the Universes! Over the eyes are His beautiful eyebrows and over them is His endearing forehead region.When Sri MahA Lakshmi, His divine consort, glances at this beautiful face of Sri Venaktesa, She Herself is dismayed and overcome by the matchless beauty of Her Lord’s face.

The divine feet of Sri Venaktesa adorn the peak of the Thiruvenkatam hills. These feet empower the Thiruppathi hills to become a source of all blesisngs to the devotees of Srinivasa. Let the world’s Supreme auspiciousness come the way of Sri Venkatesa.

There is no one on this earth, who has not been overcome by the supreme beauty of Lord Venkatesa. Every one of His limbs are celebrated for their unmatchable beauty. It is no wonder He enchants His devotees with His soundharyam. Let no evil eye fall on Him and let the world’s supreme auspiciousness come His way.

Lord Venkateswara is the embodiment of the five supreme principles celebrated by the Upanishads. These are Satyathvam (eternal truth), Jn~Athvam (True Knowledge), Anantathvam (Eternal presence), Amalathvam (blemishlesness)and Aanandhathvam (Eternal Bliss). Sri Venkatesa is the Parabrahmam in whom all the above five attributes find their home. He is the One, who is resident in the heart lotus of all living beings. Let no harm come to Him and may he be blessed with all auspiciousness!

Lord Venkatesa comprehends every thing without anyone’s help. He is Omnipresent.He is the residual force
after every thing is destroyed by the supreme deluge (PraLayam). He is easy to reach.He has the most auspicious guNAs. Let all blessings befall Sri Venkatesa!

Wherever the Upanishads use the word “Para Brahman”, they have in mind Sriman NaarAyaNan, who stands on
top of the ThiruvEnaktam hills as Srinivasan. There is nothing that He can not attain, when He desires it. He is all powerful.There is no one in any world, who can disobey His command without incurring His
wrath. No atom vibrates in this Universe without His empowerment. Let all auspiciousness befall Lord Venkatesa of Thirumalai-Thiruppathi hills!

Lord Venkatesa is celebrated for the divine beauty of His archA vigraham worshipped at Thirumalai. He
is also revered for His attributes as well as His Aathma svarUpam or Para Brahmam aspects. There has
never been any one in the past or present, who have been satiated from looking at the matchless physical
beauty or thinking about His incomparable anantha kalyANa guNAs.In future also, it is unlikely that
we would meet any one, who will fully understand the Sri Venkatesa Tatthvam or Svaroopam.Let all
MangaLAs accumulate and reach the divine feet of Lord Venkatesa!

Lord Venkatesa! Your right hand has a varadha mudhra (gesture). That gesture points to the direction of
Your divine feet. It appears that this mudhra reveals Your secret that Your holy feet are the sole means
for deliverance from the ills of samsara through the act of surrender (Saranagathi) unto them. Let all
Mangalas come Your way as the revealer of Saranagathi rahasyam out of Your infinite mercy through this mudhra!

Lord Venkatesa looks at the world with His eyes full of infinite mercy and compasssion. The world and its denizens respond with supreme joy; their happiness is comparable to the joy resulting from repeated immersions in a wave-laden river of nectar. The world and its lives are rejuvenated and energized by the power of that merciful look. Let all Mangalas fall on the supreme abode of Daya, Sri Venkatesa!

Lord Venkatesa has the most beautiful body, which is adorned by fragrant garlands, powerful weapons
and lovely clothes. He wipes out the sorrows of all of His devotees. Let all auspiciousness shower on
the beautiful ThirumEni of Sri Venkatesa!

Sriman Naarayanaa got tired of His abode in Sri Vaikuntam and abandoned it in favor of a new residence on the banks of Swami Pushkarani at Thirumalai. There, He has incarnated as Sri Venkatesa and protects forever His dear devotees; there, He also sports with Sri MahA Lakshmi and has given Her a preferred seat of residence on His chest and thereby acquired the name of Srinivasan. Let all MangaLams befall Srinivasa of Swami PushkaraNi!

Sri Venkatesa resides in the heart lotus of great BhakthAs like Sri Manavala MaamunigaL. He is the indweller(antharyami) of all living beings. Let all auspiciousness come the way of Sri Venkatesa, who is the succor and sustenance of all Bhaagavathas!

All of my Acharyas (preceptors), their Acharyas and the other Acharyas have sung the glory of Sri Venkatesa’s auspicious attributes from time immemorial. Adiyen’s praise of His Kalyana gunas is therefore nothing new and does not represent an isolated act. Adiyen joins with my Acharyas and predecessors in wishing Sri Venkatesa all auspiciousness!

Lord Maha Vishnu Stotram – Sri Venkateswara Mangalasasanam Lyrics in English
Sriyah kanthaya kalyana nidhaye nidhayerthinam
Sri Venkata nivasaya Srinivasaya Mangalam || 1 ||

Lakshmi savibhramaloka-subhru vibhrama chakshushe
Chakshushe SarvaloKanam Venkatesaya Mangalam || 2 ||

Sri Venkatadri Sringagra-Mangalaha bharananghraye
Mangalanam nivasaya Venkatesaya Mangalam || 3 ||

Sarvavayava soundarya Sampadha Sarvachethasam
Sada sammohanayasthu Venkatesaya Mangalam || 4 ||

Sri Venkatesa Mangalasasanam

Nithyaya niravadhyaya Sathyananda chidhathmane.
Sarvantharathmane Srimad Venkatesava Mangalam || 5 ||

Swathassarvavide sarvasakthaye Sarvaseshine.
Sulabhaya Suseelaya Venkatesaya Mangalam || 6 ||

Parasmai Brahmane Poorna Kamaya Paramathmane.
Prayunje Parathathvaya Venkatesaya Mangalam || 7 ||

Akalathathva masrantha mathmanamanu-pasyatham.
Athripthya mritha rupaya Venkatesaya Mangalam || 8 ||

Prayah swacharanow Pumsam Saranyathvena Panina.
Kripaya dhisathe Srimad-Venkatesava Mangalam || 9 ||

Dhayamritha tharanginya-Stharangairiva Seethalaih.
Apagaissinchalhe viswam Venkatesava Mannalam || 10 ||

Sragbhushambara hetheenam Sushamava hamurthaye.
Sarvarthi Samanavasthu Venkatesaya Mangalam || 11 ||

Sri Vaikunta virakthaya Swami Pushkarineethate
Ramaya Ramamanaya Venkatesaya Mangalam || 12 ||

Srimad sundarajamathru manimanasavasine.
Sarvaloka Nivasava Srinivasaya Mangalam || 13 ||

Mangalasasana paraih madacharya Purogamaih.
Sarvaischa Purvairacharyaih Sathkrithayasthu, Mangalam || 14 ||

sri padmavatī sameta sri sarinivasa parabrahmane namaḥ

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *