Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Vinayaka Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Sri Vinayaka Ashtottara Shatanama Stotram Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ವಿನಾಯಕೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗೌರೀಪುತ್ರೋ ಗಣೇಶ್ವರಃ |
ಸ್ಕಂದಾಗ್ರಜೋಽವ್ಯಯಃ ಪೂತೋ ದಕ್ಷೋಽಧ್ಯಕ್ಷೋ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಃ || ೧ ||

ಅಗ್ನಿಗರ್ವಚ್ಛಿದಿಂದ್ರಶ್ರೀಪ್ರದೋ ವಾಣೀಪ್ರದಾಯಕಃ |
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಃ ಶರ್ವತನಯಃ ಶರ್ವರೀಪ್ರಿಯಃ || ೨ ||

ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ದೇವಾನೀಕಾರ್ಚಿತಃ ಶಿವಃ |
ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದಃ ಶಾಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಗಜಾನನಃ || ೩ ||

ದ್ವೈಮಾತುರೋ ಮುನಿಸ್ತುತ್ಯೋ ಭಕ್ತವಿಘ್ನವಿನಾಶನಃ |
ಏಕದಂತಶ್ಚತುರ್ಬಾಹುಶ್ಚತುರಃ ಶಕ್ತಿಸಂಯುತಃ || ೪ ||

ಲಂಬೋದರಃ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣೋ ಹರಿರ್ಬ್ರಹ್ಮವಿದುತ್ತಮಃ |
ಕಾವ್ಯೋ ಗ್ರಹಪತಿಃ ಕಾಮೀ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಃ || ೫ ||

ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಶ್ಚಂಡೋ ಗುಣಾತೀತೋ ನಿರಂಜನಃ |
ಅಕಲ್ಮಷಃ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧಃ ಸಿದ್ಧಾರ್ಚಿತಪದಾಂಬುಜಃ || ೬ ||

ಬೀಜಾಪೂರಫಲಾಸಕ್ತೋ ವರದಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಕೃತೀ |
ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯೋ ವೀತಭಯೋ ಗದೀ ಚಕ್ರೀಕ್ಷುಚಾಪಧೃತ್ || ೭ ||

ಶ್ರೀದೋಽಜ ಉತ್ಪಲಕರಃ ಶ್ರೀಪತಿಸ್ತುತಿಹರ್ಷಿತಃ |
ಕುಲಾದ್ರಿಭೇತ್ತಾ ಜಟಿಲಶ್ಚಂದ್ರಚೂಡೋಽಮರೇಶ್ವರಃ || ೮ ||

ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತೀ ಚ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶನಃ |
ಸ್ಥೂಲಕಂಠಃ ಸ್ವಯಂಕರ್ತಾ ಸಾಮಘೋಷಪ್ರಿಯಃ ಪರಃ || ೯ ||

ಸ್ಥೂಲತುಂಡೋಽಗ್ರಣೀರ್ಧೀರೋ ವಾಗೀಶಃ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಃ |
ದೂರ್ವಾಬಿಲ್ವಪ್ರಿಯಃ ಕಾಂತಃ ಪಾಪಹಾರೀ ಸಮಾಹಿತಃ || ೧೦ ||

ಆಶ್ರಿತಶ್ರೀಕರಃ ಸೌಮ್ಯೋ ಭಕ್ತವಾಂಛಿತದಾಯಕಃ |
ಶಾಂತೋಽಚ್ಯುತಾರ್ಚ್ಯಃ ಕೈವಲ್ಯೋ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ || ೧೧ ||

ಜ್ಞಾನೀ ದಯಾಯುತೋ ದಾಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೇಷವಿವರ್ಜಿತಃ |
ಪ್ರಮತ್ತದೈತ್ಯಭಯದೋ ವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಿರಮೂರ್ತಿಮಾನ್ || ೧೨ ||

ಶೈಲೇಂದ್ರತನುಜೋತ್ಸಂಗಖೇಲನೋತ್ಸುಕಮಾನಸಃ |
ಸ್ವಲಾವಣ್ಯಸುಧಾಸಾರಜಿತಮನ್ಮಥವಿಗ್ರಹಃ || ೧೩ ||

ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರೋ ಮಾಯೀ ಮೂಷಕವಾಹನಃ |
ರಮಾರ್ಚಿತೋ ವಿಧಿಶ್ಚೈವ ಶ್ರೀಕಂಠೋ ವಿಬುಧೇಶ್ವರಃ || ೧೪ ||

ಚಿಂತಾಮಣಿದ್ವೀಪಪತಿಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಗಜಾನನಃ |
ಹೃಷ್ಟಸ್ತುಷ್ಟಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಃ || ೧೫ ||

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತೇನೈವಂ ನಾಮ್ನಾಂ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಂ ವಿಭುಮ್ |
ಯಃ ಪೂಜಯೇದನೇನೈವ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಮ್ || ೧೬ ||

ದೂರ್ವಾದಳೈಃ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಃ ಪುಷ್ಪೈರ್ವಾ ಚಂದನಾಕ್ಷತೈಃ |
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವವಿಘ್ನೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ || ೧೭ ||

ಇತಿ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರಪುರಾಣೇ ವಿನಾಯಕಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Sri Vinayaka Ashtottara Shatanama Stotram lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Vinayaka Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top