Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Vinayaka Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Vinayaka Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ
ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಕಂದಾಗ್ರಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ನಿಗರ್ವಚ್ಛಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದ್ರಶ್ರೀಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಣೀಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ವತನಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ವರೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ದೇವಾನೀಕಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವೈಮಾತುರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತವಿಘ್ನವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಿಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದುತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾವ್ಯಾಯ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಗ್ರಹಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕಲ್ಮಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಚಿತಪದಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೀಜಾಪೂರಫಲಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀತಭಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗದಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರಿಣೇ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಇಕ್ಷುಚಾಪಧೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉತ್ಪಲಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಪತಿಸ್ತುತಿಹರ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಾದ್ರಿಭೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಟಿಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಚೂಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥುಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಯಂಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮಘೋಷಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥೂಲತುಂಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ವಾಗೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೂರ್ವಾಬಿಲ್ವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪಹಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಾಹಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಶ್ರಿತಶ್ರೀಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತವಾಂಛಿತದಾಯಕಾಯ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾರ್ಚ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಯಾಯುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೇಷವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಮತ್ತದೈತ್ಯಭಯದಾಯ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೂರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೈಲೇಂದ್ರತನುಜೋತ್ಸಂಗಖೇಲನೋತ್ಸುಕಮಾನಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಲಾವಣ್ಯಸುಧಾಸಾರಜಿತಮನ್ಮಥವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಷಕವಾಹನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಧಯೇ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಬುಧೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿಂತಾಮಣಿದ್ವೀಪಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ | ೧೦೮ |

Also Read:

Sri Vinayaka Ashtottara Shatanamavali lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top