Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Vishnu Stotram / Sri Vishnu Suktam Lyrics in Kannada and English

Sri Vishnu Suktam Lyrics in Kannada and English

889 Views

Lord Maha Vishnu Stotram – Vishnu Suktam in Kannada

ಓಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ನುಕಂ’ ವೀರ್ಯಾ’ಣಿ ಪ್ರವೋ’ಚಂ ಯಃ ಪಾರ್ಥಿ’ವಾನಿ ವಿಮಮೇ ರಾಜಾಗ್‍ಮ್’ಸಿ ಯೋ ಅಸ್ಕ’ಭಾಯದುತ್ತ’ರಗ್‍ಮ್ ಸಧಸ್ಥಂ’ ವಿಚಕ್ರಮಾಣಸ್ತ್ರೇಧೋರು’ಗಾಯೋ ವಿಷ್ಣೋ’ರರಾಟ’ಮಸಿ ವಿಷ್ಣೋ”ಃ ಪೃಷ್ಠಮ’ಸಿ ವಿಷ್ಣೋಃ ಶ್ನಪ್ತ್ರೇ”ಸ್ಥೋ ವಿಷ್ಣೋಸ್ಸ್ಯೂರ’ಸಿ ವಿಷ್ಣೋ”ರ್ಧ್ರುವಮ’ಸಿ ವೈಷ್ಣವಮ’ಸಿ ವಿಷ್ಣ’ವೇ ತ್ವಾ ||

ತದ’ಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಮಭಿಪಾಥೋ’ ಅಶ್ಯಾಮ್ | ನರೋ ಯತ್ರ’ ದೇವಯವೋ ಮದ’ಂತಿ | ಉರುಕ್ರಮಸ್ಯ ಸ ಹಿ ಬಂಧು’ರಿತ್ಥಾ | ವಿಷ್ಣೋ” ಪದೇ ಪ’ರಮೇ ಮಧ್ವ ಉಥ್ಸಃ’ | ಪ್ರತದ್ವಿಷ್ಣು’ಸ್ಸ್ತವತೇ ವೀರ್ಯಾ’ಯ | ಮೃಗೋ ನ ಭೀಮಃ ಕು’ಚರೋ ಗಿ’ರಿಷ್ಠಾಃ | ಯಸ್ಯೋರುಷು’ ತ್ರಿಷು ವಿಕ್ರಮ’ಣೇಷು | ಅಧಿ’ಕ್ಷಯಂತಿ ಭುವ’ನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ” | ಪರೋ ಮಾತ್ರ’ಯಾ ತನುವಾ’ ವೃಧಾನ | ನ ತೇ’ ಮಹಿತ್ವಮನ್ವ’ಶ್ನುವಂತಿ ||

Sri Mahavishnu

ಉಭೇ ತೇ’ ವಿದ್ಮಾ ರಜ’ಸೀ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ವಿಷ್ಣೋ’ ದೇವತ್ವಮ್ | ಪರಮಸ್ಯ’ ವಿಥ್ಸೇ | ವಿಚ’ಕ್ರಮೇ ಪೃಥಿವೀಮೇಷ ಏತಾಮ್ | ಕ್ಷೇತ್ರಾ’ಯ ವಿಷ್ಣುರ್ಮನು’ಷೇ ದಶಸ್ಯನ್ | ಧ್ರುವಾಸೋ’ ಅಸ್ಯ ಕೀರಯೋ ಜನಾ’ಸಃ | ಊರುಕ್ಷಿತಿಗ್‍ಮ್ ಸುಜನಿ’ಮಾಚಕಾರ | ತ್ರಿರ್ದೇವಃ ಪೃ’ಥಿವೀಮೇಷ ಏತಾಮ್ | ವಿಚ’ಕ್ರಮೇ ಶತರ್ಚ’ಸಂ ಮಹಿತ್ವಾ | ಪ್ರವಿಷ್ಣು’ರಸ್ತು ತವಸಸ್ತವೀ’ಯಾನ್ | ತ್ವೇಷಗ್ಗ್ ಹ್ಯ’ಸ್ಯ ಸ್ಥವಿ’ರಸ್ಯ ನಾಮ’ ||

ಅತೋ’ ದೇವಾ ಅ’ವಂತು ನೋ ಯತೋ ವಿಷ್ಣು’ರ್ವಿಚಕ್ರಮೇ | ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ ಸಪ್ತಧಾಮ’ಭಿಃ | ಇದಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಚ’ಕ್ರಮೇ ತ್ರೇಧಾ ನಿದ’ಧೇ ಪದಮ್ | ಸಮೂ’ಢಮಸ್ಯ ಪಾಗ್‍ಮ್ ಸುರೇ || ತ್ರೀಣಿ’ ಪದಾ ವಿಚ’ಕ್ರಮೇ ವಿಷ್ಣು’ರ್ಗೋಪಾ ಅದಾ”ಭ್ಯಃ | ತತೋ ಧರ್ಮಾ’ಣಿ ಧಾರಯನ್’ | ವಿಷ್ಣೋಃ ಕರ್ಮಾ’ಣಿ ಪಶ್ಯತ ಯತೋ” ವ್ರತಾನಿ’ ಪಸ್ಪೃಶೇ | ಇಂದ್ರ’ಸ್ಯ ಯುಜ್ಯಃ ಸಖಾ” ||

ತದ್ವಿಷ್ಣೋ”ಃ ಪರಮಂ ಪದಗ್‍ಮ್ ಸದಾ’ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಃ’ | ದಿವೀವ ಚಕ್ಷುರಾತ’ತಮ್ | ತದ್ವಿಪ್ರಾ’ಸೋ ವಿಪನ್ಯವೋ’ ಜಾಗೃವಾಗ್‍ಮ್ ಸಸ್ಸಮಿ’ಂಧತೇ | ವಿಷ್ಣೋರ್ಯತ್ಪ’ರಮಂ ಪದಮ್ | ಪರ್ಯಾ”ಪ್ತ್ಯಾ ಅನ’ಂತರಾಯಾಯ ಸರ್ವ’ಸ್ತೋಮೋ‌உತಿ ರಾತ್ರ ಉ’ತ್ತಮ ಮಹ’ರ್ಭವತಿ ಸರ್ವಸ್ಯಾಪ್ತ್ಯೈ ಸರ್ವ’ಸ್ಯ ಜಿತ್ತ್ಯೈ ಸರ್ವ’ಮೇವ ತೇನಾ”ಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವಂ’ ಜಯತಿ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

Lord Maha Vishnu Stotram – Vishnu Suktam in English

om visnornuka’m virya’ni pravo’cam yah parthi’vani vimame rajagm’si yo aska’bhayadutta’ragm sadhastha’m vicakramanastredhoru’gayo visno’rarata’masi visno”h prsthama’si visnoh snaptre”stho visnossyura’si visno”rdhruvama’si vaisnavama’si visna’ve tva ||

tada’sya priyamabhipatho’ asyam | naro yatra’ devayavo mada’nti | urukramasya sa hi bandhu’rittha | visno” pade pa’rame madhva uthsa’h | pratadvisnu’sstavate virya’ya | mrgo na bhimah ku’caro gi’risthah | yasyorusu’ trisu vikrama’nesu | adhi’ksayanti bhuva’nani visva” | paro matra’ya tanuva’ vrdhana | na te’ mahitvamanva’snuvanti ||

ubhe te’ vidma raja’si prthivya visno’ devatvam | paramasya’ vithse | vica’krame prthivimesa etam | ksetra’ya visnurmanu’se dasasyan | dhruvaso’ asya kirayo jana’sah | uruksitigm sujani’macakara | trirdevah pr’thivimesa etam | vica’krame satarca’sam mahitva | pravisnu’rastu tavasastavi’yan | tvesagg hya’sya sthavi’rasya nama’ ||

ato’ deva a’vantu no yato visnu’rvicakrame | prthivyah saptadhama’bhih | idam visnurvica’krame tredha nida’dhe padam | samu’dhamasya pagm sure || trini’ pada vica’krame visnu’rgopa ada”bhyah | tato dharma’ni dharayan’ | visnoh karma’ni pasyata yato” vratani’ pasprse | indra’sya yujyah sakha” ||

tadvisno”h paramam padagm sada’ pasyanti suraya’h | diviva caksurata’tam | tadvipra’so vipanyavo’ jagrvagm sassami’ndhate | visnoryatpa’ramam padam | parya”ptya ana’ntarayaya sarva’stomo‌உti ratra u’ttama maha’rbhavati sarvasyaptyai sarva’sya jittyai sarva’meva tena”pnoti sarvam’ jayati ||

om santih santih santi’h ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *