Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Srivalli Bhuvaneshwari Ashtakam Lyrics in English

Srivalli Bhuvaneshwari Ashtakam Lyrics in English

63 Views

Sri Valli Bhuvaneshwari Ashtakam Lyrics in English:

sricitrapuravasinim varabhavanisankaratvapradam
otaprotasivanvitam gurumayim gambhiryasantosadham ।
hrdguhyankurakalpitam gurumatam srotayate tam sudham
srivallim bhuvanesvarim sivamayimaisvaryadam tam bhaje || 1 ||

cinmudrankitadaksinasyanihitam sribhasyakarasriyam
tam hastamalakaprabodhanakarim ksetre sthitam matrkam ।
srivallyudbhavapuspagandhalaharim sarasvatatrayikam
srivallim bhuvanesvarim sivamayimaisvaryadam tam bhaje || 2 ||

srividyoditakaumudirasabharam karunyarupatmikam
murtibhuya sada sthitam guruparijnanasramasvasanam ।
sannidhyanganasisyaraksanakarim vatsalyasaraspadam
srivallim bhuvanesvarim sivamayimaisvaryadam tam bhaje || 3 ||

tanvim raktanavarkavarnasadrsim khandendusammanditam
pinottungakucadvayim kutikatim tryaksam sada susmitam ।
pasabhitivaraisvarankusadharam sriparnapadam param
srivallim bhuvanesvarim sivamayimaisvaryadam tam bhaje || 4 ||

sri macchankarasadgururganapatirvatatmajah ksetrapah
prasade vilasanti bhuri sadaye nityasthite hrimmayi ।
yusmatsnehakataksasaumyakirana raksanti dogdhrikulam
sri vallim bhuvanesvarim sivamayimaisvaryadam tam bhaje || 5 ||

goptrim vatsasuraksinim mathagrhe bhaktaprajakarsinim
yatradivyakarim vimarsakalaya tam sadhake samsthitam ।
prayascittajapadikarmakanitam jnanesvarimambikam
srivallim bhuvanesvarim sivamayimaisvaryadam tam bhaje || 6 ||

srisarasvatageyapeyajananim jnanadividyapradam
loke bhaktasuguptitaranakarim karpanyadosapaham ।
aryatvapravikasalasanakarim hrtpadmavidyutprabham
srivallim bhuvanesvarim sivamayimaisvaryadam tam bhaje || 7 ||

ksudra me bhuvanesvari stutikatha kim va mukhe te smitam
ya’si tvam padavarnavakyajanani varnaih katham varnyatam ।
vasaste mama manase gurukrpe nityam bhavet pavani
nanya me bhuvanesvari prasamika nanya gatirhrimmayi || 8 ||

iti sri sadyojata sankarasramasvamiviracitam
sri vallibhuvanesvaryastakam sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *