Ashtottara Shatanamavali

Sudarsana Namavali | 108 Names of Sudarsana | Different Names of Dhanvantari

The Sudarshana Chakra is a rotating disc-shaped weapon, which literally means “propitious vision disc”, with 108 jagged edges used by Sri Vishnu Bhagavan. Sudarshana Chakra is usually represented on the right rear hand of the four hands of Shri Vishnu, who also has a shankha, a Gada and a padma. While in the Rigveda, the chakra was the symbol of Sri Vishnu as the wheel of time, at the end of the Sudarshana period, it appeared as an ayudhapurusha, a fierce form of Sri Vishnu, used for the destruction of an enemy. In Tamil, Sudarshana Chakra is also known as Chakkrath Azhwar.

Sree Sudarsana Namavali:

om sri sudarsanaya namah | cakra-rajaya | tejo-vyuhaya | maha-dyutaya | sahasra-bahave | diptangaya | arunaksaya | pratapavate | anekaditya-samkasaya | prordhva-jvala-bhiranjitaya || 10 ||

saudamani-sahasrabhaya | mani-kundala-sobhitaya | panca-bhuta-mano-rupaya | sat-konantara-samsthitaya | haranta-karanodbhuta-rosa-bhisana-vigrahaya | haripani-lasat-padma-vihara-ramanoharaya | srikara-rupaya | sarva-jnanaya | sarvaloka-arcita-prabhave | catur-dasa-sahasraraya || 20 ||

catur-veda-mayaya | analaya | bhakta-candramasa-jyotise | bhava-rogavinasakaya | rephatmakaya | makaratmane | rakso-srug-bhusitangakaya | sarvadaitya-grivanala-vibhedana-maha-gajaya | jvalakaraya || 30 ||

bhima-karmane | trilocanaya | nila-vartmane | nitya-sukhaya | nirmala-sriyai | niranjanaya | rakta-malyambara-dharaya | rakta-candana-bhusitaya | rajo-gunakrte | suraya || 40 ||

raksasa-kula-mohanaya | nitya-ksema-karaya | prajnaya | pasanda-janakhandanaya | narayana-jnanuvarthine | naigamanta-prakasakaya | bali-mandanadordanda-khandanaya | vijayakrtaye | mitra-bhavine | sarva-mayaya || 50 ||

tamo-vidhvamsanaya | rajas-sattva-tamodhvartine | tri-gunatmane | triloka-dhrte | hari-maya-gunopethaya | avyayaya | aksara-rupa-bhaje | paramatmane | paramajyotise | panca-krtya-parayanaya || 60 ||

jnana-sakta-bal-aisvarya-virya | teja-prabhamayaya | sadasat-paramaya | purnaya | vamayaya | vardhaya | acyutaya | jivaya | haraye | hamsa-rupaya | pancasat-pitarupakaya || 70 ||

matrka-mandal-adhyaksaya | madhu-dhvamsine | mano-mayaya | buddhi-rupaya | citta-saksine | saraya | hamsaksara-dvayaya | mantra-yantra-prabhavaya | mantra-yantramayaya | vibhave || 80 ||

srastre | kriyas-pataye | suddhaya | mantre | bhoktre | trivikramaya | nirayudhaya | asamrambhaya | sarva-yudha-samanvitaya | mkara-rupaya || 90 ||

purnatmane | mkarat-sadhya-bhanjanaya | aimkaraya | vag-pradaya | vagmine | srim-kar-aisvarya-vardhanaya | klim-kar-mohan-akaraya | hum-phat-ksobhanakrtaye | indrarcita-mano-vegaya | dharani-bhara-nasakaya | viraradhyaya || 100 ||

visva-rupaya | vaisnavaya | visnu-bhakti-dayakaya | satya-vrataya | satya-paraya | satya-dharma-anusangakaya | narayana-krpa-vyuha-teja-cakraya | sri sudarsanaya || 108 ||