Ashtottara Shatanamavali

Hayagriva Namavali | 108 Names of Hayagriva | Different Names of Hayagriva

Hayagriva, also spelt Hayagreeva is an Avatar of Sri Vishnu with a horse’s head and a bright white human body. He is worshipped as “Gnanaswaroopa”, embodiment of all growth, knowledge and spiritual wisdom.

It is assumed that our sages and seers have derived their spiritual ideas and extraordinary powers through the grace of Lord Hayagreeva. It is believed that Lalitha sahasranama, the thousand names of Mother Lalithambika, were taught by him to Agasthya Maharshi.

Hayagreeva Namavali:

om haya-grivaya namah | maha-visnave | kesavaya | madhusudanaya | govindaya | pundarikaksaya | visnave | visvambharaya | haraye ||10 ||

adityaya | sarva vagisaya | sarva dharaya | sanatanaya | niradharaya | nirakaraya | nirisaya | nir-upadravyaya | niranjanaya | niskalankaya || 20 ||

nitya-trptaya | niramayaya | cidanandaya | saksine | saranyaya | sarva-dayakaya | srimate | loka-traya disaya | sivaya | sarasvat-pradaya || 30 ||

vedoddhartre | veda-nidhaye | veda-vedhyaya | puratanaya | purnaya | purayitre | punyaya | punya-kirtaye | parat-paraya | paramatmane || 40 ||

parasmai-jyotise | paresaya | parakaya | parasmai | sakalopanisad-vedhyaya | niskalaya | sarva-sastra-krte | aksamala-jnana-mudra-yukta-hastaya | varapradaya | purana-purusaya || 50 ||

srestaya | dharanyaya | paramesvaraya | santaya | dantaya | jita-krodhaya | jitamitraya | jagan-mayaya | jara-mrtyu-haraya | jivaya || 60 ||

jaya-daya | jadya-nasanaya | japa-priyaya | japa-stuthyaya | japa-krte | priya-krte | prabhave | vimalaya | visva-rupaya | visva-goptre || 70 ||

vidhi-stuthaya | vidaye | visnave | siva-stuthaya | santidaya | ksanti-parakaya | sreya-pradaya | sruti-mayaya | sreyasam-pataye | isvaraya || 80 ||

acyutaya | ananta-rupaya | prana-daya | prthivi-pataye | avyaktaya | vyaktarupaya | sarva-saksine | tamo-haraya | ajnana-nasakaya | jnanine || 90 ||

purna-candra-sama-prabhaya | jnana-daya | vag-pataye | yogine | yogisaya | sarva-kama-daya | maha-maunine | maha-yogine | maunisaya | sreyasam-nidhaye || 100 ||

hamsaya | parama-hamsaya | visva-goptre | viraje | svaraje | sudha-sphatikasankasaya | jata-mandala-samyuttaya | adi-madhyanta-rahitaya || 108 ||

sarvavagisvaresvaraya ||