Ashtottara Shatanamavali Vishnu Stotram

Narasimha Swami Namavali | 108 Names of Narasimha Swamy | Different Names of Narasimha

Lord Narasimha is the fourth incarnation of Lord Vishnu to save his devotee Prahalada from the clutches of his demon father Hiranyakashipu. Lord Narasimha swamys head is lion and body is of a man. Lord Narasimha is also spelled as Narasingh, Narsingh and Narasingha. Mostly the Vaishnava followers worship Lord Narasimha Swamy.

The birth of Lord Narasimha is celebrated with faith and joy on the 14th day of Vaishakha’s bright half month. There are countless temples throughout the world where Lord Nrusimha is worshiped in different forms, such as Ugra-Narasimha, Yoga-Narasimha and Lakshmi-Narasimha. Many also worship Lord Narasimha as family Deity and Ishta devata.

Lakshmi Narasimha Namavali:

om nara-simhaya namah | maha-simhaya | divya-simhaya | maha-balaya | ugrasimhaya | maha-devaya | upendraya | agni-locanaya | raudraya | sauraye || 10 ||

maha-viraya | suvikrama parakramaya | hari-kolahalaya | cakrine | vijayaya | jayaya | avyayaya | daityantakaya | para-brahmane | aghoraya || 20 ||

ghora-vikramaya | jvala-mukhaya | jvala-maline | maha-jvalaya | maha-prabhave | nitilaksaya | sahasraksaya | dur-niriksayaya | pratapanaya | mahadamstrayudaya || 30 ||

prajnaya | hiranyaka-nisudanaya | canda-kopine | surarighnaya | sadarthi-ghnaya | sada-sivaya | guna-bhadraya | maha-bhadraya | bala-bhadraya | subhadrakaya || 40 ||

karalaya | vikaralaya | gatayusaya | sarva kartrkaya | bhairava-dambharaya | divyaya | agamyaya | sarva satrujite | amoghastraya | sastra-dharaya || 50 ||

savyacudaya | suresvaraya | sahasra-bahave | vajra-nakhaya | sarva-siddhaye | janaradanaya | anantaya | bhagavate | sthulaya | agamyaya || 60 ||

paravaraya | sarva mantraika rupaya | sarva yantra vidharanaya | avyayaya | paramanandaya | kalajite | khaga-vahanaya | bhaktati-vatsalaya | avyaktaya | suvyaktaya || 70 ||

sulabhaya | sucaye | lokaika-nayakaya | sarvaya | saranagata- vatsalaya | dhiraya | dharaya | sarvajnaya | bhimaya | bhima-parakramaya || 80 ||

veda-priyaya | nutaya | pujyaya | bhava-hrte | paramesvaraya | srivatsa-vaksase | srivasaya | vibhave | sankarsanaya | prabhave || 90 ||

tri-vikramaya | tri-lokatmaya | kalaya | sarvesvar-esvaraya | visvambharaya | sthir-abhaya | acyutaya | purusottamaya | adhoksajaya | aksayaya || 100 ||

sevyaya | vanamaline | prakampanaya | gurave | loka-gurave | srsthre | param-jyotise | parayanaya || 108 ||