Navagraha Mantras

Sukra Navagraha Pancha Sloki in Telugu | Venus Slokam

Sukra Graha Pancha Sloki in Telugu:

శుక్ర గ్రహ పంచ శ్లోకి :

హిమకుంధ మృణాలాభం ధైత్యానామ్ పరమం గురుం |
సర్వశాస్త్ర ప్రవక్తారం శుక్ల మాల్యాం భార్గవమ్ ప్రనమాంయహం || 1 ||

శుక్లాంబరం శుక్ల మాల్యమ్ శుక్ల గాంధానులేపనం |
వజ్ర మాణిక్య భూషాడ్య0 కిరీట మకుతోజ్జ్వలం || 2 ||

శ్వేతాంబర శ్వేతవపుశ్చతుర్భుజ సమన్వితః |
రత్న సింహాసనారూడో రాధాస్త్ధారాజతప్రబః || 3 ||

బృగుర్భోగకరో భూమీసరపాలన తత్పరః |
సర్వైశ్వర్య ప్రధ స్వర్వగీర్వాణా గానసన్నుఠః || 4 ||

ధండహస్థాంచ వరధాం భానుజ్వాలాజ్గ సోహితం |
అక్షమాలా కమండలం దేవం తం భార్గవమ్ ప్రనమాంయహమ్ || 5 ||

భరణి, పుబ్బ, పూర్వాషాదా నక్షత్ర జాతకులు మరియు శుక్ర మహర్ధశ నడుస్తున్న వారు ఈ పంచస్లోకిని ప్రతి రూజు పాఠీస్తే శుభం కలుగును