Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

बिल्वाष्टकम – bilvaashtakam

Bilvashtakam 2 in Marathi

Bilvashtakam 2 in Marathi:  बिल्वाष्टकम  2 त्रिदळं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधम ।त्रिजन्मपापसंहारमेकबिल्वं शिवार्पणम ॥ 1 ॥ त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च ह्यच्छिद्रैः कोमळैः शुभैः ।शिवपूजां करिष्यामि ह्येकबिल्वम शिवार्पणम ॥ 2 ॥ अखण्डबिल्वपत्रेण पूजिते नन्दिकेश्वरे ।शुध्यन्ति सर्वपापेभ्यो ह्येकबिल्वम शिवार्पणम ॥ 3 ॥ शालिग्रामशिलामेकां विप्राणां जातु अर्पयेत ।सोमयज्ञमहापुण्यम ह्येकबिल्वम शिवार्पणम ॥ 4 ॥ दन्तिकोटिसहस्राणि अश्वमेधशतानि च ।कोटिकन्यामहादानम ह्येकबिल्वम शिवार्पणम ॥ 5 ॥ […]

Scroll to top