Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: பிரார்த்தனை

Home /

[காலம் : ஒவ்வொரு மாதமும் சுக்லபக்ஷ, கிருஷ்ணபக்ஷ திரயோதசியில் பகலில் உபவாசம் இருந்து, அஸ்தமனத்திற்கு மூன்று நாழிகைக்கு முன் ஸ்நானம் செய்து, சந்தியாவந்தனம் முதலியவைகளைச் செய்தபின், பிரதோஷ காலத்தில் ஸாம்பசிவ பூஜையைச் செய்ய வேண்டும்.] விக்நேச்வர பூஜை…

[காலம் : பாத்ரபத மாதம் (புரட்டாசி மாதம்) பௌர்ணமியன்று உமா மஹேச்வர விரதத்தை அனுஷ்டிப்பதுடன் அன்று பகலில் உமா மஹேச்வர பூஜை செய்ய வேண்டும்.] விக்நேச்வர பூஜை : (மஞ்சள் பிள்ளையார் செய்துவைத்து, கையில் புஷ்பம் அக்ஷதை…

சிவார்ச்சனா சந்திரிகை – பிரார்த்தனை: ஸ்ரீ அப்பைய தீக்ஷிதரவர்கள் செய்தருளிய சிவார்ச்சனா சந்திரிகை பிரார்த்தனை பின்னர், சிவபெருமானிடத்திற்குவந்து அட்ட புஷ்பங்களால் சிவனைப் பூசித்து, விசேடார்க்கியங்கொடுத்து, நமஸ்கரித்து விருப்பமான பிரார்த்தனையைச் செய்து, ஓ பிரபோ! யான் அறியாமையால் குறைவாகவோ…