Tag - Bengali shrIbhuvaneshvarI pa~nchakam Stotra Shribhuvaneshvari Panchakam lyrics in Bengali

Panchaka

Shri Bhuvaneshwari Panchakam Lyrics in Bengali

শ্রীভুবনেশ্বরী পঞ্চকং অথবা প্রাতঃস্মরণম Lyrics in Bengali: প্রাতঃ স্মরামি ভুবনা-সুবিশালভালং মাণিক্য-মোউলি-লসিতং সুসুধাংশু-খণ্দম্ । মন্দস্মিতং সুমধুরং...