Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bhagavad Gita Chapter 1 Kannada

Srimad Bhagawad Gita Chapter 1 in Kannada

Srimad Bhagawad Gita Chapter 1 in Kannada: ಅಥ ಪ್ರಥಮೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ | ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ | ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾ ಯುಯುತ್ಸವಃ | ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ || 1 || ಸಂಜಯ ಉವಾಚ | ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತು ಪಾಂಡವಾನೀಕಂ ವ್ಯೂಢಂ ದುರ್ಯೋಧನಸ್ತದಾ | ಆಚಾರ್ಯಮುಪಸಂಗಮ್ಯ ರಾಜಾ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್ || 2 || ಪಶ್ಯೈತಾಂ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಣಾಮಾಚಾರ್ಯ ಮಹತೀಂ ಚಮೂಮ್ | ವ್ಯೂಢಾಂ ದ್ರುಪದಪುತ್ರೇಣ ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತಾ || 3 || ಅತ್ರ ಶೂರಾ […]

Scroll to top