Tag - Bhagavad Gita Chapter 6 Kannada

Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 6 in Kannada

Srimad Bhagawad Gita Chapter 6 in Kannada: ಅಥ ಷಷ್ಠೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ | ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ | ಅನಾಶ್ರಿತಃ ಕರ್ಮಫಲಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರೋತಿ ಯಃ | ಸ ಸಂನ್ಯಾಸೀ ಚ ಯೋಗೀ ಚ ನ ನಿರಗ್ನಿರ್ನ...