Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Ekashloki Ramaya Nama Lyrics in Kannada

॥ ಏಕಶ್ಲೋಕಿ ರಾಮಾಯಣಮ್ 3 ॥ ಜನ್ಮಾದೌ ಕ್ರತುರಕ್ಷಣಂ ಮುನಿಪತೇಃ ಸ್ಥಾಣೋರ್ಧನುರ್ಭಂಜನಂ ವೈದೇಹೀಗ್ರಹಣಂ ಪಿತುಶ್ಚ ವಚನಾದ್ಘೋರಾಟವೀಗಾಹನಮ್ । ಕೋದಂಡಗ್ರಹಣಂ ಖರಾದಿಮಥನಂ ಮಾಯಾಮೃಗಚ್ಛೇದನಂ ಬದ್ಧಾಬ್ಧಿಕ್ರಮಣಂ ದಶಾಸ್ಯನಿಧನಂ ಚೈತದ್ಧಿ ರಾಮಾಯಣಮ್ ॥ ಇತಿ ಏಕಶ್ಲೋಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ (3) ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

॥ ಏಕಶ್ಲೋಕಿ ರಾಮಾಯಣಮ್ 2 ॥ ರಾಮಾದೌ ಜನನಂ ಕುಮಾರಗಮನಂ ಯಜ್ಞಪ್ರತೀಪಾಲನಂ ಶಾಪಾದುದ್ಧರಣಂ ಧನುರ್ವಿದಲನಂ ಸೀತಾಂಗನೋದ್ವಾಹನಮ್ । ಲಂಕಾಯಾ ದಹನಂ ಸಮುದ್ರತರಣಂ ಸೌಮಿತ್ರಿಸಮ್ಮೋಹನಂ ರಕ್ಷಃ ಸಂಹರಣಂ ಸ್ವರಾಜ್ಯಭವನಂ ಚೈತದ್ಧಿ ರಾಮಾಯಣಮ್ ॥ ಇತಿ ಏಕಶ್ಲೋಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ (2)…

॥ ಏಕಶ್ಲೋಕಿ ರಾಮಾಯಣಮ್ 1 ॥ ಆದೌ ರಾಮತಪೋವನಾದಿಗಮನಂ ಹತ್ವಾ ಮೃಗಂ ಕಾಂಚನಂ var ಪೂರ್ವಂ ವೈದೇಹೀಹರಣಂ ಜಟಾಯುಮರಣಂ ಸುಗ್ರೀವಸಮ್ಭಾಷಣಮ್ । ವಾಲೀನಿರ್ದಲನಂ ಸಮುದ್ರತರಣಂ ಲಂಕಾಪುರೀದಾಹನಂ ( var ವಾಲೀನಿಗ್ರಹಣಂ) ಪಶ್ಚಾದ್ರಾವಣಕುಮ್ಭಕರ್ಣಹನನಮೇತದ್ಧಿ ರಾಮಾಯಣಮ್ ॥ var ಕುಮ್ಭಕರ್ಣಕದನಂ…