Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Vishnu Stotram / Ekashloki Ramayanam 3 Lyrics in Kannada

Ekashloki Ramayanam 3 Lyrics in Kannada

221 Views

॥ ಏಕಶ್ಲೋಕಿ ರಾಮಾಯಣಮ್ 3 ॥

ಜನ್ಮಾದೌ ಕ್ರತುರಕ್ಷಣಂ ಮುನಿಪತೇಃ ಸ್ಥಾಣೋರ್ಧನುರ್ಭಂಜನಂ
ವೈದೇಹೀಗ್ರಹಣಂ ಪಿತುಶ್ಚ ವಚನಾದ್ಘೋರಾಟವೀಗಾಹನಮ್ ।
ಕೋದಂಡಗ್ರಹಣಂ ಖರಾದಿಮಥನಂ ಮಾಯಾಮೃಗಚ್ಛೇದನಂ
ಬದ್ಧಾಬ್ಧಿಕ್ರಮಣಂ ದಶಾಸ್ಯನಿಧನಂ ಚೈತದ್ಧಿ ರಾಮಾಯಣಮ್ ॥

ಇತಿ ಏಕಶ್ಲೋಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ (3) ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *