Vishnu Stotram

Ekashloki Ramayanam 3 Lyrics in English

॥ ekasloki ramayanam 3 ॥

janmadau kraturaksanam munipateḥ sthanordhanurbhanjanam
vaidehigrahanam pitusca vacanadghoratavigahanam ।
kodanḍagrahanam kharadimathanam mayamrgacchedanam
baddhabdhikramanam dasasyanidhanam caitaddhi ramayanam ॥

iti ekasloki ramayanam (3) sampurnam ॥