Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ekashloki Ramaya Nama Lyrics in English

Ekashloki Ramayanam 3 Lyrics in English

॥ ekasloki ramayanam 3 ॥ janmadau kraturaksanam munipateḥ sthanordhanurbhanjanam vaidehigrahanam pitusca vacanadghoratavigahanam । kodanḍagrahanam kharadimathanam mayamrgacchedanam baddhabdhikramanam dasasyanidhanam caitaddhi ramayanam ॥ iti ekasloki ramayanam (3) sampurnam ॥ Also Read: Ekashloki Ramayanam 3 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ekashloki Ramayanam 2 Lyrics in English

Ekashloki Ramayanam 2 in English: ॥ ekasloki ramayanam 2 ॥ ramadau jananam kumaragamanam yajnapratipalanam sapaduddharanam dhanurvidalanam sitanganodvahanam । lankaya dahanam samudrataranam saumitrisammohanam raksah samharanam svarajyabhavanam caitaddhi ramayanam ॥ iti ekasloki ramayanam (2) sampurnam ॥ Also Read: Ekashloki Ramayanam 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | […]

Ekashloki Ramaya Nama 1 Lyrics in English

॥ ekasloki ramayanam 1 ॥ adau ramatapovanadigamanam hatva mrgam kancanam var purvam vaidehiharanam jaṭayumaranam sugrivasambhasanam । valinirdalanam samudrataranam lankapuridahanam ( var valinigrahanam) pascadravanakumbhakarnahananametaddhi ramayanam ॥ var kumbhakarnakadanam iti ekasloki ramayanam (1) sampurnam ॥

Scroll to top