Vishnu Stotram

Ekashloki Ramayanam 2 Lyrics in Kannada

Ekashloki Ramayanam 2 in Kannada:

॥ ಏಕಶ್ಲೋಕಿ ರಾಮಾಯಣಮ್ 2 ॥

ರಾಮಾದೌ ಜನನಂ ಕುಮಾರಗಮನಂ ಯಜ್ಞಪ್ರತೀಪಾಲನಂ
ಶಾಪಾದುದ್ಧರಣಂ ಧನುರ್ವಿದಲನಂ ಸೀತಾಂಗನೋದ್ವಾಹನಮ್ ।
ಲಂಕಾಯಾ ದಹನಂ ಸಮುದ್ರತರಣಂ ಸೌಮಿತ್ರಿಸಮ್ಮೋಹನಂ
ರಕ್ಷಃ ಸಂಹರಣಂ ಸ್ವರಾಜ್ಯಭವನಂ ಚೈತದ್ಧಿ ರಾಮಾಯಣಮ್ ॥

ಇತಿ ಏಕಶ್ಲೋಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ (2) ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Ekashloki Ramayanam 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment