Vishnu Stotram

Ekashloki Ramayanam 2 Lyrics in Telugu

॥ ఏకశ్లోకి రామాయణమ్ ౨ ॥

రామాదౌ జననం కుమారగమనం యజ్ఞప్రతీపాలనం
శాపాదుద్ధరణం ధనుర్విదలనం సీతాఙ్గనోద్వాహనమ్ ।
లఙ్కాయా దహనం సముద్రతరణం సౌమిత్రిసమ్మోహనం
రక్షః సంహరణం స్వరాజ్యభవనం చైతద్ధి రామాయణమ్ ॥

ఇతి ఏకశ్లోకి రామాయణం (౨) సమ్పూర్ణమ్ ॥