Vishnu Stotram

Ekashloki Ramayanam 2 Lyrics in Hindi

॥ एकश्लोकि रामायणम् २ ॥

रामादौ जननं कुमारगमनं यज्ञप्रतीपालनं
शापादुद्धरणं धनुर्विदलनं सीताङ्गनोद्वाहनम् ।
लङ्काया दहनं समुद्रतरणं सौमित्रिसम्मोहनं
रक्षः संहरणं स्वराज्यभवनं चैतद्धि रामायणम् ॥

इति एकश्लोकि रामायणं (२) सम्पूर्णम् ॥