Shiva Stotram

Ekashloki Ramayanam 2 Lyrics in Oriya

॥ ଏକଶ୍ଲୋକି ରାମାୟଣମ୍ ୨ ॥

ରାମାଦୌ ଜନନଂ କୁମାରଗମନଂ ୟଜ୍ଞପ୍ରତୀପାଲନଂ
ଶାପାଦୁଦ୍ଧରଣଂ ଧନୁର୍ଵିଦଲନଂ ସୀତାଙ୍ଗନୋଦ୍ଵାହନମ୍ ।
ଲଙ୍କାୟା ଦହନଂ ସମୁଦ୍ରତରଣଂ ସୌମିତ୍ରିସମ୍ମୋହନଂ
ରକ୍ଷଃ ସଂହରଣଂ ସ୍ଵରାଜ୍ୟଭଵନଂ ଚୈତଦ୍ଧି ରାମାୟଣମ୍ ॥

ଇତି ଏକଶ୍ଲୋକି ରାମାୟଣଂ (୨) ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥