Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Ganesha Stotram Lyrics

Home /

Ganapathi “Ga” kara Ashtottara Satanama Stotram in Bengali: গকাররূপো গংবীজো গণেশো গণবংদিতঃ | গণনীয়ো গণোগণ্য়ো গণনাতীত সদ্গুণঃ || 1 || গগনাদিকসৃদ্গংগাসুতোগংগাসুতার্চিতঃ | গংগাধরপ্রীতিকরোগবীশেড্য়োগদাপহঃ || 2 || গদাধরনুতো…

Ganapathi “Ga” kara Ashtottarasatanama Stotram in Hindi : गकाररूपो गम्बीजो गणेशो गणवन्दितः । गणनीयो गणोगण्यो गणनातीत सद्गुणः ॥ 1 ॥ गगनादिकसृद्गङ्गासुतोगङ्गासुतार्चितः । गङ्गाधरप्रीतिकरोगवीशेड्योगदापहः ॥ 2 ॥ गदाधरनुतो…

Ganapathi “Ga” kara Ashtottarasatanama Stotram in Telugu: గకారరూపో గంబీజో గణేశో గణవందితః | గణనీయో గణోగణ్యో గణనాతీత సద్గుణః || 1 || గగనాదికసృద్గంగాసుతోగంగాసుతార్చితః | గంగాధరప్రీతికరోగవీశేడ్యోగదాపహః || 2 || గదాధరనుతో గద్యపద్యాత్మకకవిత్వదః…

Ganapathi “Ga” kara Ashtottarasatanama Stotram in Kannada: ಗಕಾರರೂಪೋ ಗಂಬೀಜೋ ಗಣೇಶೋ ಗಣವಂದಿತಃ | ಗಣನೀಯೋ ಗಣೋಗಣ್ಯೋ ಗಣನಾತೀತ ಸದ್ಗುಣಃ || 1 || ಗಗನಾದಿಕಸೃದ್ಗಂಗಾಸುತೋಗಂಗಾಸುತಾರ್ಚಿತಃ | ಗಂಗಾಧರಪ್ರೀತಿಕರೋಗವೀಶೇಡ್ಯೋಗದಾಪಹಃ || 2 || ಗದಾಧರನುತೋ ಗದ್ಯಪದ್ಯಾತ್ಮಕಕವಿತ್ವದಃ…

Ganapathi “Ga” kara Ashtottarasatanama Stotram Lyrics in Tamil: ககாரரூபோ கம்பீஜோ கணேஶோ கணவம்திதஃ | கணனீயோ கணோகண்யோ கணனாதீத ஸத்குணஃ || 1 || ககனாதிகஸ்றுத்கம்காஸுதோகம்காஸுதார்சிதஃ | கம்காதரப்ரீதிகரோகவீஶேட்யோகதாபஹஃ || 2 || கதாதரனுதோ…

Ganesha Stotrams – Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Kannada: ವಿನಾಯಕೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗೌರೀಪುತ್ರೋ ಗಣೇಶ್ವರಃ | ಸ್ಕಂದಾಗ್ರಜೋವ್ಯಯಃ ಪೂತೋ ದಕ್ಷೋ‌உಧ್ಯಕ್ಷೋ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಃ || 1 || ಅಗ್ನಿಗರ್ವಚ್ಛಿದಿಂದ್ರಶ್ರೀಪ್ರದೋ ವಾಣೀಪ್ರದೋ‌உವ್ಯಯಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಶ್ಶರ್ವತನಯಃ ಶರ್ವರೀಪ್ರಿಯಃ…

Ganesha Stotrams – Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Malayalam: വിനായകോ വിഘ്നരാജോ ഗൗരീപുത്രോ ഗണേശ്വരഃ | സ്കംദാഗ്രജോവ്യയഃ പൂതോ ദക്ഷോ‌உധ്യക്ഷോ ദ്വിജപ്രിയഃ || 1 || അഗ്നിഗര്വച്ഛിദിംദ്രശ്രീപ്രദോ വാണീപ്രദോ‌உവ്യയഃ സര്വസിദ്ധിപ്രദശ്ശര്വതനയഃ ശര്വരീപ്രിയഃ…

Ganesha Stotrams – Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Hindi : विनायको विघ्नराजो गौरीपुत्रो गणेश्वरः । स्कन्दाग्रजोव्ययः पूतो दक्षो‌உध्यक्षो द्विजप्रियः ॥ 1 ॥ अग्निगर्वच्छिदिन्द्रश्रीप्रदो वाणीप्रदो‌உव्ययः सर्वसिद्धिप्रदश्शर्वतनयः…

Ganesha Stotrams – Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Telugu: వినాయకో విఘ్నరాజో గౌరీపుత్రో గణేశ్వరః | స్కందాగ్రజోవ్యయః పూతో దక్షో‌உధ్యక్షో ద్విజప్రియః || 1 || అగ్నిగర్వచ్ఛిదింద్రశ్రీప్రదో వాణీప్రదో‌உవ్యయః సర్వసిద్ధిప్రదశ్శర్వతనయః శర్వరీప్రియః…