Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Kannada

Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Kannada:

ವಿನಾಯಕೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗೌರೀಪುತ್ರೋ ಗಣೇಶ್ವರಃ |
ಸ್ಕಂದಾಗ್ರಜೋವ್ಯಯಃ ಪೂತೋ ದಕ್ಷೋ‌உಧ್ಯಕ್ಷೋ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಃ || 1 ||

ಅಗ್ನಿಗರ್ವಚ್ಛಿದಿಂದ್ರಶ್ರೀಪ್ರದೋ ವಾಣೀಪ್ರದೋ‌உವ್ಯಯಃ
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಶ್ಶರ್ವತನಯಃ ಶರ್ವರೀಪ್ರಿಯಃ || 2 ||

ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ದೇವೋನೇಕಾರ್ಚಿತಶ್ಶಿವಃ |
ಶುದ್ಧೋ ಬುದ್ಧಿಪ್ರಿಯಶ್ಶಾಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಗಜಾನನಃ || 3 ||

ದ್ವೈಮಾತ್ರೇಯೋ ಮುನಿಸ್ತುತ್ಯೋ ಭಕ್ತವಿಘ್ನವಿನಾಶನಃ |
ಏಕದಂತಶ್ಚತುರ್ಬಾಹುಶ್ಚತುರಶ್ಶಕ್ತಿಸಂಯುತಃ || 4 ||

ಲಂಬೋದರಶ್ಶೂರ್ಪಕರ್ಣೋ ಹರರ್ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದುತ್ತಮಃ |
ಕಾಲೋ ಗ್ರಹಪತಿಃ ಕಾಮೀ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಃ || 5 ||

ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಶ್ಚಂಡೋ ಗುಣಾತೀತೋ ನಿರಂಜನಃ |
ಅಕಲ್ಮಷಸ್ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧಸ್ಸಿದ್ಧಾರ್ಚಿತಪದಾಂಬುಜಃ || 6 ||

ಬೀಜಪೂರಫಲಾಸಕ್ತೋ ವರದಶ್ಶಾಶ್ವತಃ ಕೃತೀ |
ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯೋ ವೀತಭಯೋ ಗದೀ ಚಕ್ರೀಕ್ಷುಚಾಪಧೃತ್ || 7 ||

ಶ್ರೀದೋಜ ಉತ್ಪಲಕರಃ ಶ್ರೀಪತಿಃ ಸ್ತುತಿಹರ್ಷಿತಃ |
ಕುಲಾದ್ರಿಭೇತ್ತಾ ಜಟಿಲಃ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶನಃ || 8 ||

ಚಂದ್ರಚೂಡಾಮಣಿಃ ಕಾಂತಃ ಪಾಪಹಾರೀ ಸಮಾಹಿತಃ |
ಅಶ್ರಿತಶ್ರೀಕರಸ್ಸೌಮ್ಯೋ ಭಕ್ತವಾಂಛಿತದಾಯಕಃ || 9 ||

ಶಾಂತಃ ಕೈವಲ್ಯಸುಖದಸ್ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ |
ಙ್ಞಾನೀ ದಯಾಯುತೋ ದಾಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೇಷವಿವರ್ಜಿತಃ || 10 ||

ಪ್ರಮತ್ತದೈತ್ಯಭಯದಃ ಶ್ರೀಕಂಠೋ ವಿಬುಧೇಶ್ವರಃ |
ರಮಾರ್ಚಿತೋವಿಧಿರ್ನಾಗರಾಜಯಙ್ಞೋಪವೀತವಾನ್ || 11 ||

ಸ್ಥೂಲಕಂಠಃ ಸ್ವಯಂಕರ್ತಾ ಸಾಮಘೋಷಪ್ರಿಯಃ ಪರಃ |
ಸ್ಥೂಲತುಂಡೋ‌உಗ್ರಣೀರ್ಧೀರೋ ವಾಗೀಶಸ್ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಃ || 12 ||

ದೂರ್ವಾಬಿಲ್ವಪ್ರಿಯೋ‌உವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಿರದ್ಭುತಮೂರ್ತಿಮಾನ್ |
ಶೈಲೇಂದ್ರತನುಜೋತ್ಸಂಗಖೇಲನೋತ್ಸುಕಮಾನಸಃ || 13 ||

ಸ್ವಲಾವಣ್ಯಸುಧಾಸಾರೋ ಜಿತಮನ್ಮಥವಿಗ್ರಹಃ |
ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರೋ ಮಾಯೀ ಮೂಷಕವಾಹನಃ || 14 ||

ಹೃಷ್ಟಸ್ತುಷ್ಟಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಃ |
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತೇನೈವಂ ನಾಮ್ನಾಂ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಂ ವಿಭುಮ್ || 15 ||

ತುಷ್ಟಾವ ಶಂಕರಃ ಪುತ್ರಂ ತ್ರಿಪುರಂ ಹಂತುಮುತ್ಯತಃ |
ಯಃ ಪೂಜಯೇದನೇನೈವ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಮ್ || 16 ||

ದೂರ್ವಾದಳೈರ್ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಃ ಪುಷ್ಪೈರ್ವಾ ಚಂದನಾಕ್ಷತೈಃ |
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವವಿಘ್ನೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ||

Also Read:

Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top