Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in English

Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in English

vinayako vighnarajo gauriputro ganesvarah |
skandagrajovyayah puto dakso‌உdhyakso dvijapriyah || 1 ||

agnigarvacchidindrasriprado vaniprado‌உvyayah
sarvasiddhipradassarvatanayah sarvaripriyah || 2 ||

sarvatmakah srstikarta devonekarcitassivah |
suddho buddhipriyassanto brahmacari gajananah || 3 ||

dvaimatreyo munistutyo bhaktavighnavinasanah |
ekadantascaturbahuscaturassaktisamyutah || 4 ||

lambodarassurpakarno hararbrahma viduttamah |
kalo grahapatih kami somasuryagnilocanah || 5 ||

pasankusadharascando gunatito niranjanah |
akalmasassvayamsiddhassiddharcitapadambujah || 6 ||

bijapuraphalasakto varadassasvatah krti |
dvijapriyo vitabhayo gadi cakriksucapadhrt || 7 ||

sridoja utpalakarah sripatih stutiharsitah |
kuladribhetta jatilah kalikalmasanasanah || 8 ||

candracudamanih kantah papahari samahitah |
asritasrikarassaumyo bhaktavamchitadayakah || 9 ||

santah kaivalyasukhadassaccidanandavigrahah |
nnani dayayuto danto brahmadvesavivarjitah || 10 ||

pramattadaityabhayadah srikantho vibudhesvarah |
ramarcitovidhirnagarajayannopavitavan || 11 ||

sthulakanthah svayankarta samaghosapriyah parah |
sthulatundo‌உgranirdhiro vagisassiddhidayakah || 12 ||

durvabilvapriyo‌உvyaktamurtiradbhutamurtiman |
sailendratanujotsangakhelanotsukamanasah || 13 ||

svalavanyasudhasaro jitamanmathavigrahah |
samastajagadadharo mayi musakavahanah || 14 ||

hrstastustah prasannatma sarvasiddhipradayakah |
astottarasatenaivam namnam vighnesvaram vibhum || 15 ||

tustava sankarah putram tripuram hantumutyatah |
yah pujayedanenaiva bhaktya siddhivinayakam || 16 ||

durvadaḷairbilvapatraih puspairva candanaksataih |
sarvankamanavapnoti sarvavighnaih pramucyate ||

Also Read:

Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top