Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kalabhairavashtakam Text in Punjabi

Maha Kala Bhairava Ashtakam Lyrics in Punjabi

ਮਹਾਕਾਲਭੈਰਵਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ਅਥਵਾ ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਕਾਲਭੈਰਵਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ॐ ਯਂ ਯਂ ਯਂ ਯਕ੍ਸ਼ਰੂਪਂ ਦਸ਼ਦਿਸ਼ਿਵਿਦਿਤਂ ਭੂਮਿਕਮ੍ਪਾਯਮਾਨਂ ਸਂ ਸਂ ਸਂਹਾਰਮੂਰ੍ਤਿਂ ਸ਼ਿਰਮੁਕੁਟਜਟਾ ਸ਼ੇਖਰਂਚਨ੍ਦ੍ਰਬਿਮ੍ਬਮ੍ । ਦਂ ਦਂ ਦਂ ਦੀਰ੍ਘਕਾਯਂ ਵਿਕ੍ਰਿਤਨਖ ਮੁਖਂ ਚੋਰ੍ਧ੍ਵਰੋਮਂ ਕਰਾਲਂ ਪਂ ਪਂ ਪਂ ਪਾਪਨਾਸ਼ਂ ਪ੍ਰਣਮਤ ਸਤਤਂ ਭੈਰਵਂ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਮ੍ ॥ ੧॥ ਰਂ ਰਂ ਰਂ ਰਕ੍ਤਵਰ੍ਣਂ, ਕਟਿਕਟਿਤਤਨੁਂ ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਕਰਾਲਂ ਘਂ ਘਂ ਘਂ ਘੋਸ਼ ਘੋਸ਼ਂ ਘ ਘ ਘ ਘ ਘਟਿਤਂ ਘਰ੍ਝਰਂ ਘੋਰਨਾਦਮ੍ […]

Scroll to top