Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Maha Kala Bhairava Ashtakam Lyrics in Punjabi

ਮਹਾਕਾਲਭੈਰਵਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ਅਥਵਾ ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਕਾਲਭੈਰਵਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:


ਯਂ ਯਂ ਯਂ ਯਕ੍ਸ਼ਰੂਪਂ ਦਸ਼ਦਿਸ਼ਿਵਿਦਿਤਂ ਭੂਮਿਕਮ੍ਪਾਯਮਾਨਂ
ਸਂ ਸਂ ਸਂਹਾਰਮੂਰ੍ਤਿਂ ਸ਼ਿਰਮੁਕੁਟਜਟਾ ਸ਼ੇਖਰਂਚਨ੍ਦ੍ਰਬਿਮ੍ਬਮ੍ ।
ਦਂ ਦਂ ਦਂ ਦੀਰ੍ਘਕਾਯਂ ਵਿਕ੍ਰਿਤਨਖ ਮੁਖਂ ਚੋਰ੍ਧ੍ਵਰੋਮਂ ਕਰਾਲਂ
ਪਂ ਪਂ ਪਂ ਪਾਪਨਾਸ਼ਂ ਪ੍ਰਣਮਤ ਸਤਤਂ ਭੈਰਵਂ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਮ੍ ॥ ੧॥

ਰਂ ਰਂ ਰਂ ਰਕ੍ਤਵਰ੍ਣਂ, ਕਟਿਕਟਿਤਤਨੁਂ ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਕਰਾਲਂ
ਘਂ ਘਂ ਘਂ ਘੋਸ਼ ਘੋਸ਼ਂ ਘ ਘ ਘ ਘ ਘਟਿਤਂ ਘਰ੍ਝਰਂ ਘੋਰਨਾਦਮ੍ ।
ਕਂ ਕਂ ਕਂ ਕਾਲਪਾਸ਼ਂ ਦ੍ਰੁਕ੍ ਦ੍ਰੁਕ੍ ਦਢਿਤਂ ਜ੍ਵਾਲਿਤਂ ਕਾਮਦਾਹਂ
ਤਂ ਤਂ ਤਂ ਦਿਵ੍ਯਦੇਹਂ, ਪ੍ਰਣਾਮਤ ਸਤਤਂ, ਭੈਰਵਂ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਮ੍ ॥ ੨॥

ਲਂ ਲਂ ਲਂ ਲਂ ਵਦਨ੍ਤਂ ਲ ਲ ਲ ਲ ਲਲਿਤਂ ਦੀਰ੍ਘ ਜਿਹ੍ਵਾ ਕਰਾਲਂ
ਧੂਂ ਧੂਂ ਧੂਂ ਧੂਮ੍ਰਵਰ੍ਣਂ ਸ੍ਫੁਟ ਵਿਕਟਮੁਖਂ ਭਾਸ੍ਕਰਂ ਭੀਮਰੂਪਮ੍ ।
ਰੁਂ ਰੁਂ ਰੁਂ ਰੂਣ੍ਡਮਾਲਂ, ਰਵਿਤਮਨਿਯਤਂ ਤਾਮ੍ਰਨੇਤ੍ਰਂ ਕਰਾਲਮ੍
ਨਂ ਨਂ ਨਂ ਨਗ੍ਨਭੂਸ਼ਂ , ਪ੍ਰਣਮਤ ਸਤਤਂ, ਭੈਰਵਂ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਮ੍ ॥ ੩॥

ਵਂ ਵਂ ਵਾਯੁਵੇਗਂ ਨਤਜਨਸਦਯਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸਾਰਂ ਪਰਨ੍ਤਂ
ਖਂ ਖਂ ਖਡ੍ਗਹਸ੍ਤਂ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਵਿਲਯਂ ਭਾਸ੍ਕਰਂ ਭੀਮਰੂਪਮ੍ ।
ਚਂ ਚਂ ਚਲਿਤ੍ਵਾऽਚਲ ਚਲ ਚਲਿਤਾ ਚਾਲਿਤਂ ਭੂਮਿਚਕ੍ਰਂ
ਮਂ ਮਂ ਮਾਯਿ ਰੂਪਂ ਪ੍ਰਣਮਤ ਸਤਤਂ ਭੈਰਵਂ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਮ੍ ॥ ੪॥

ਸ਼ਂ ਸ਼ਂ ਸ਼ਂ ਸ਼ਙ੍ਖਹਸ੍ਤਂ, ਸ਼ਸ਼ਿਕਰਧਵਲਂ, ਮੋਕ੍ਸ਼ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣ ਤੇਜਂ
ਮਂ ਮਂ ਮਂ ਮਂ ਮਹਾਨ੍ਤਂ, ਕੁਲਮਕੁਲਕੁਲਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਗੁਪ੍ਤਂ ਸੁਨਿਤ੍ਯਮ੍ ।
ਯਂ ਯਂ ਯਂ ਭੂਤਨਾਥਂ, ਕਿਲਿਕਿਲਿਕਿਲਿਤਂ ਬਾਲਕੇਲਿਪ੍ਰਦਹਾਨਂ
ਆਂ ਆਂ ਆਂ ਆਨ੍ਤਰਿਕ੍ਸ਼ਂ , ਪ੍ਰਣਮਤ ਸਤਤਂ, ਭੈਰਵਂ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਮ੍ ॥ ੫॥

ਖਂ ਖਂ ਖਂ ਖਡ੍ਗਭੇਦਂ, ਵਿਸ਼ਮਮਤਮਯਂ ਕਾਲਕਾਲਂ ਕਰਾਲਂ
ਕ੍ਸ਼ਂ ਕ੍ਸ਼ਂ ਕ੍ਸ਼ਂ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਵੇਗਂ, ਦਹਦਹਦਹਨਂ, ਤਪ੍ਤਸਨ੍ਦੀਪ੍ਯਮਾਨਮ੍ ।
ਹੌਂ ਹੌਂ ਹੌਂਕਾਰਨਾਦਂ, ਪ੍ਰਕਟਿਤਗਹਨਂ ਗਰ੍ਜਿਤੈਰ੍ਭੂਮਿਕਮ੍ਪਂ
ਬਂ ਬਂ ਬਂ ਬਾਲਲੀਲਂ, ਪ੍ਰਣਮਤ ਸਤਤਂ, ਭੈਰਵਂ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਮ੍ ॥ ੬॥

var ਵਂ ਵਂ ਵਂ ਵਾਲਲੀਲਂ
ਸਂ ਸਂ ਸਂ ਸਿਦ੍ਧਿਯੋਗਂ, ਸਕਲਗੁਣਮਖਂ, ਦੇਵਦੇਵਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਂ
ਪਂ ਪਂ ਪਂ ਪਦ੍ਮਨਾਭਂ, ਹਰਿਹਰਮਯਨਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸੂਰ੍ਯਾਗ੍ਨਿ ਨੇਤ੍ਰਮ੍ ।
ਐਂ ਐਂ ਐਂ ਐਸ਼੍ਵਰ੍ਯਨਾਥਂ, ਸਤਤਭਯਹਰਂ, ਪੂਰ੍ਵਦੇਵਸ੍ਵਰੂਪਂ
ਰੌਂ ਰੌਂ ਰੌਂ ਰੌਦ੍ਰਰੂਪਂ, ਪ੍ਰਣਮਤ ਸਤਤਂ, ਭੈਰਵਂ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਮ੍ ॥ ੭॥

ਹਂ ਹਂ ਹਂ ਹਂਸਯਾਨਂ, ਹਸਿਤਕਲਹਕਂ, ਮੁਕ੍ਤਯੋਗਾਟ੍ਟਹਾਸਂ, ?
ਧਂ ਧਂ ਧਂ ਨੇਤ੍ਰਰੂਪਂ, ਸ਼ਿਰਮੁਕੁਟਜਟਾਬਨ੍ਧ ਬਨ੍ਧਾਗ੍ਰਹਸ੍ਤਮ੍ ।
ਤਂ ਤਂ ਤਂਕਾਨਾਦਂ, ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਲਟਲਟਂ, ਕਾਮਗਰ੍ਵਾਪਹਾਰਂ, ??
ਭ੍ਰੁਂ ਭ੍ਰੁਂ ਭ੍ਰੁਂ ਭੂਤਨਾਥਂ, ਪ੍ਰਣਮਤ ਸਤਤਂ, ਭੈਰਵਂ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਮ੍ ॥ ੮॥
ਇਤਿ ਮਹਾਕਾਲਭੈਰਵਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

ਨਮੋ ਭੂਤਨਾਥਂ ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤਨਾਥਂ
ਨਮਃ ਕਾਲਕਾਲਂ ਨਮਃ ਰੁਦ੍ਰਮਾਲਮ੍ ।
ਨਮਃ ਕਾਲਿਕਾਪ੍ਰੇਮਲੋਲਂ ਕਰਾਲਂ
ਨਮੋ ਭੈਰਵਂ ਕਾਸ਼ਿਕਾਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਮ੍ ॥

Maha Kala Bhairava Ashtakam Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top