Ashtaka

Maha Kala Bhairava Ashtakam Lyrics in Kannada

ಮಹಾಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಮ್ ಅಥವಾ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಓಂ
ಯಂ ಯಂ ಯಂ ಯಕ್ಷರೂಪಂ ದಶದಿಶಿವಿದಿತಂ ಭೂಮಿಕಮ್ಪಾಯಮಾನಂ
ಸಂ ಸಂ ಸಂಹಾರಮೂರ್ತಿಂ ಶಿರಮುಕುಟಜಟಾ ಶೇಖರಂಚನ್ದ್ರಬಿಮ್ಬಮ್ ।
ದಂ ದಂ ದಂ ದೀರ್ಘಕಾಯಂ ವಿಕ್ರಿತನಖ ಮುಖಂ ಚೋರ್ಧ್ವರೋಮಂ ಕರಾಲಂ
ಪಂ ಪಂ ಪಂ ಪಾಪನಾಶಂ ಪ್ರಣಮತ ಸತತಂ ಭೈರವಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಮ್ ॥ 1॥

ರಂ ರಂ ರಂ ರಕ್ತವರ್ಣಂ, ಕಟಿಕಟಿತತನುಂ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಂ
ಘಂ ಘಂ ಘಂ ಘೋಷ ಘೋಷಂ ಘ ಘ ಘ ಘ ಘಟಿತಂ ಘರ್ಝರಂ ಘೋರನಾದಮ್ ।
ಕಂ ಕಂ ಕಂ ಕಾಲಪಾಶಂ ದ್ರುಕ್ ದ್ರುಕ್ ದೃಢಿತಂ ಜ್ವಾಲಿತಂ ಕಾಮದಾಹಂ
ತಂ ತಂ ತಂ ದಿವ್ಯದೇಹಂ, ಪ್ರಣಾಮತ ಸತತಂ, ಭೈರವಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಮ್ ॥ 2॥

ಲಂ ಲಂ ಲಂ ಲಂ ವದನ್ತಂ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲಲಿತಂ ದೀರ್ಘ ಜಿಹ್ವಾ ಕರಾಲಂ
ಧೂಂ ಧೂಂ ಧೂಂ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಂ ಸ್ಫುಟ ವಿಕಟಮುಖಂ ಭಾಸ್ಕರಂ ಭೀಮರೂಪಮ್ ।
ರುಂ ರುಂ ರುಂ ರೂಂಡಮಾಲಂ, ರವಿತಮನಿಯತಂ ತಾಮ್ರನೇತ್ರಂ ಕರಾಲಮ್
ನಂ ನಂ ನಂ ನಗ್ನಭೂಷಂ , ಪ್ರಣಮತ ಸತತಂ, ಭೈರವಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಮ್ ॥ 3॥

ವಂ ವಂ ವಾಯುವೇಗಂ ನತಜನಸದಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಾರಂ ಪರನ್ತಂ
ಖಂ ಖಂ ಖಡ್ಗಹಸ್ತಂ ತ್ರಿಭುವನವಿಲಯಂ ಭಾಸ್ಕರಂ ಭೀಮರೂಪಮ್ ।
ಚಂ ಚಂ ಚಲಿತ್ವಾಽಚಲ ಚಲ ಚಲಿತಾ ಚಾಲಿತಂ ಭೂಮಿಚಕ್ರಂ
ಮಂ ಮಂ ಮಾಯಿ ರೂಪಂ ಪ್ರಣಮತ ಸತತಂ ಭೈರವಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಮ್ ॥ 4॥

ಶಂ ಶಂ ಶಂ ಶಂಖಹಸ್ತಂ, ಶಶಿಕರಧವಲಂ, ಮೋಕ್ಷ ಸಮ್ಪೂರ್ಣ ತೇಜಂ
ಮಂ ಮಂ ಮಂ ಮಂ ಮಹಾನ್ತಂ, ಕುಲಮಕುಲಕುಲಂ ಮನ್ತ್ರಗುಪ್ತಂ ಸುನಿತ್ಯಮ್ ।
ಯಂ ಯಂ ಯಂ ಭೂತನಾಥಂ, ಕಿಲಿಕಿಲಿಕಿಲಿತಂ ಬಾಲಕೇಲಿಪ್ರದಹಾನಂ
ಆಂ ಆಂ ಆಂ ಆನ್ತರಿಕ್ಷಂ , ಪ್ರಣಮತ ಸತತಂ, ಭೈರವಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಮ್ ॥ 5॥

ಖಂ ಖಂ ಖಂ ಖಡ್ಗಭೇದಂ, ವಿಷಮಮೃತಮಯಂ ಕಾಲಕಾಲಂ ಕರಾಲಂ
ಕ್ಷಂ ಕ್ಷಂ ಕ್ಷಂ ಕ್ಷಿಪ್ರವೇಗಂ, ದಹದಹದಹನಂ, ತಪ್ತಸನ್ದೀಪ್ಯಮಾನಮ್ ।
ಹೌಂ ಹೌಂ ಹೌಂಕಾರನಾದಂ, ಪ್ರಕಟಿತಗಹನಂ ಗರ್ಜಿತೈರ್ಭೂಮಿಕಮ್ಪಂ
ಬಂ ಬಂ ಬಂ ಬಾಲಲೀಲಂ, ಪ್ರಣಮತ ಸತತಂ, ಭೈರವಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಮ್ ॥ 6॥

var ವಂ ವಂ ವಂ ವಾಲಲೀಲಂ
ಸಂ ಸಂ ಸಂ ಸಿದ್ಧಿಯೋಗಂ, ಸಕಲಗುಣಮಖಂ, ದೇವದೇವಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ
ಪಂ ಪಂ ಪಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ, ಹರಿಹರಮಯನಂ ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿ ನೇತ್ರಮ್ ।
ಐಂ ಐಂ ಐಂ ಐಶ್ವರ್ಯನಾಥಂ, ಸತತಭಯಹರಂ, ಪೂರ್ವದೇವಸ್ವರೂಪಂ
ರೌಂ ರೌಂ ರೌಂ ರೌದ್ರರೂಪಂ, ಪ್ರಣಮತ ಸತತಂ, ಭೈರವಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಮ್ ॥ 7॥

ಹಂ ಹಂ ಹಂ ಹಂಸಯಾನಂ, ಹಸಿತಕಲಹಕಂ, ಮುಕ್ತಯೋಗಾಟ್ಟಹಾಸಂ, ?
ಧಂ ಧಂ ಧಂ ನೇತ್ರರೂಪಂ, ಶಿರಮುಕುಟಜಟಾಬನ್ಧ ಬನ್ಧಾಗ್ರಹಸ್ತಮ್ ।
ತಂ ತಂ ತಂಕಾನಾದಂ, ತ್ರಿದಶಲಟಲಟಂ, ಕಾಮಗರ್ವಾಪಹಾರಂ, ??
ಭ್ರುಂ ಭ್ರುಂ ಭ್ರುಂ ಭೂತನಾಥಂ, ಪ್ರಣಮತ ಸತತಂ, ಭೈರವಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಮ್ ॥ 8॥
ಇತಿ ಮಹಾಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

ನಮೋ ಭೂತನಾಥಂ ನಮೋ ಪ್ರೇತನಾಥಂ
ನಮಃ ಕಾಲಕಾಲಂ ನಮಃ ರುದ್ರಮಾಲಮ್ ।
ನಮಃ ಕಾಲಿಕಾಪ್ರೇಮಲೋಲಂ ಕರಾಲಂ
ನಮೋ ಭೈರವಂ ಕಾಶಿಕಾಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಮ್ ॥