Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kamala Pathya Ashtakam in English

Kamalapaty Ashtakam Lyrics in English

kamalāpatyaṣṭakam Lyrics in English: bhujagatalpagatam ghanasundaram garudavahanamambujalocanam । nalinacakragadakaramavyayam bhajata re manujah kamalapatim ॥ 1॥ alikulasitakomalakuntalam vimalapitadukūlamanoharam । jaladhijasritavamakalevaram bhajata re manujah kamalapatim ॥ 2॥ kimu japaisca tapobhirutadhvarairapi kimuttamatirthanisevaṇaih । kimuta sastrakadambavilokanaih bhajata re manujah kamalapatim ॥ 3॥ manujadehamimam bhuvi durlabham samadhigamya surairapi vanchitam । visayalampatatamapahaya vai bhajata re manujah kamalapatim ॥ 4॥ na vanita […]

Scroll to top