Ashtaka

Kamalapaty Ashtakam Lyrics in English

kamalāpatyaṣṭakam Lyrics in English:

bhujagatalpagatam ghanasundaram garudavahanamambujalocanam ।
nalinacakragadakaramavyayam bhajata re manujah kamalapatim ॥ 1॥

alikulasitakomalakuntalam vimalapitadukūlamanoharam ।
jaladhijasritavamakalevaram bhajata re manujah kamalapatim ॥ 2॥

kimu japaisca tapobhirutadhvarairapi kimuttamatirthanisevaṇaih ।
kimuta sastrakadambavilokanaih bhajata re manujah kamalapatim ॥ 3॥

manujadehamimam bhuvi durlabham samadhigamya surairapi vanchitam ।
visayalampatatamapahaya vai bhajata re manujah kamalapatim ॥ 4॥

na vanita na suto na sahodaro na hi pita janani na ca bandhavah ।
vrajati sakamanena janena vai bhajata re manujah kamalapatim ॥ 5॥

sakalameva calam sacaracaram jagadidam sutaram dhanayauvanam ।
samavalokya vivekadṛsa drutam bhajata re manujah kamalapatim ॥ 6॥

vividharogayutam ksaṇabhaṅguram paravasam navamargamalakulam ।
pariniriksya sariramidam svakam bhajata re manujah kamalapatim ॥ 7॥

munivarairanisam hṛdi bhavitam sivavirincimahendranutam sada ।
maraṇajanmajarabhayamocanam bhajata re manujah kamalapatim ॥ 8॥

haripadastakametadanuttamam paramahamsajanena samiritam ।
pathati yastu samahitacetasa vrajati visṇupadam sa naro dhruvam ॥ 9॥

iti srimatparamahamsasvamibrahmanandaviracitam kamalapatyastakam samaptam॥