Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

kAshIpa~nchakam Lyrics in Oriya

Kashipanchakam Lyrics in Oriya

Kashi Panchakam in Oriya: ॥ କାଶୀପଞ୍ଚକମ୍ ॥ ମନୋନିଵୃତ୍ତିଃ ପରମୋପଶାନ୍ତିଃ ସା ତୀର୍ଥଵର୍ୟା ମଣିକର୍ଣିକା ଚ । ଜ୍ଞାନପ୍ରଵାହା ଵିମଲାଦିଗଙ୍ଗା ସା କାଶିକାହଂ ନିଜବୋଧରୂପା ॥ ୧ ॥ ୟସ୍ୟାମିଦଂ କଲ୍ପିତମିନ୍ଦ୍ରଜାଲଂ ଚରାଚରଂ ଭାତି ମନୋଵିଲାସମ୍ । ସଚ୍ଚିତ୍ସୁଖୈକା ପରମାତ୍ମରୂପା ସା କାଶିକାହଂ ନିଜବୋଧରୂପା ॥ ୨ ॥ କୋଶେଷୁ ପଞ୍ଚସ୍ଵଧିରାଜମାନା ବୁଦ୍ଧିର୍ଭଵାନୀ ପ୍ରତିଦେହଗେହମ୍ । ସାକ୍ଷୀ ଶିଵଃ ସର୍ଵଗତୋଽନ୍ତରାତ୍ମା ସା କାଶିକାହଂ ନିଜବୋଧରୂପା ॥ ୩ ॥ କାଶ୍ୟାଂ ହି କାଶ୍ୟତେ କାଶୀ କାଶୀ […]

Scroll to top