Tag - Lord Krishna Slokas in Hindi

Sri Krsna Stotras

Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga Stotrams Lyrics in Hindi

Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga Lyrics in Hindi: पल्लवि: गन्धमु पुय्यरुगा पन्नीरु गन्धमु पुय्यरुगा अनु पल्लवि: अन्दमयिन यदुनन्दनुपै कुन्दरदन लिरवोन्दग...

Sri Krsna Stotras

Alokaye Sri Balakrishnam Stotram Lyrics in Hindi

Alokaye Sri Balakrishnam Lyrics in Hindi: आलोकये श्री बाल कृष्णं सखि आनन्द सुन्दर ताण्डव कृष्णम् ॥आलोकये॥ चरण निक्वणित नूपुर कृष्णं कर सङ्गत कनक कङ्कण कृष्णम्...