Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga Stotrams Lyrics in Hindi

Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga Lyrics in Hindi:

पल्लवि:
गन्धमु पुय्यरुगा पन्नीरु
गन्धमु पुय्यरुगा

अनु पल्लवि:
अन्दमयिन यदुनन्दनुपै
कुन्दरदन लिरवोन्दग परिमल ॥गन्धमु॥

तिलकमु दिद्दरुगा कस्तूरि तिलकमु दिद्दरुगा
कलकलमनु मुखकलगनि सोक्कुचु
बलुकुल नमृतमु लोलिकेडु स्वामिकि ॥गन्धमु॥

चेलमु गट्टरुगा बङ्गारु चेलमु गट्टरुगा
मालिमितो गोपालबालुलतो
नाल मेपिन विशालनयनुनिकि ॥गन्धमु॥

हारतुलेत्तरुगा मुत्याल हारतुलेत्तरुगा
नारीमणुलकु वारमु यौवन
वारक योसगेडु वारिजाक्षुनिकि ॥गन्धमु॥

पूजलु सेयरुगा मनसार पूजलु सेयरुगा
जाजुलु मरि विरजाजुलु दवनमु
राजित त्यागराज नुतुनिकि ॥गन्धमु॥

Also Read:

Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga Stotrams / Sri Krishna Stotrams in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga Stotrams Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top