Tag - Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga Stotrams Hindi

Sri Krsna Stotras

Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga Stotrams Lyrics in Hindi

Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga Lyrics in Hindi: पल्लवि: गन्धमु पुय्यरुगा पन्नीरु गन्धमु पुय्यरुगा अनु पल्लवि: अन्दमयिन यदुनन्दनुपै कुन्दरदन लिरवोन्दग...