Tag - Maya-panchakam lyrics in English

Panchaka

Yatipanchakam Lyrics in English

Yati Panchakam Lyrics in English: ॥ yatipañcakam ॥ vedantavakyesu sada ramanto bhiksannamatrena ca tustimantah । visokavantah karanaikavantah kaupinavantah...