Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Yatipanchakam Lyrics in English

Yati Panchakam Lyrics in English:

॥ yatipañcakam ॥
vedantavakyesu sada ramanto
bhiksannamatrena ca tustimantah ।
visokavantah karanaikavantah
kaupinavantah khalu bhagyavantah ॥ 1 ॥

mulam taroh kevalamasrayantah
panidvayam bhoktumamatrayantah ।
kanthamiva srimapi kutsayantah
kaupinavantah khalu bhagyavantah ॥ 2 ॥

dehadibhavam parimarjayanta
atmanamatmanyavalokayantah ।
nantam na madhyam na bahih smarantah
kaupinavantah khalu bhagyavantah ॥ 3 ॥

svanandabhave paritustimantah
samsantasarvendriyadṛstimantah ।
aharnisam brahmani ye ramantah
kaupinavantah khalu bhagyavantah ॥ 4 ॥

pañcaksaram pavanamuccarantah
patim pasunam hṛdi bhavayantah ।
bhiksasana diksu paribhramantah
kaupinavantah khalu bhagyavantah ॥ 5 ॥

iti srimatparamahamsaparivrajakacaryasya
srigovindabhagavatpujyapadasisyasya
srimacchankarabhagavatah kṛtau
yatipañcaka sampurnam ॥

Also Read:

Yatipanchakam in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Yatipanchakam Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top