Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Narayana Ashtakam Text in English

Narayana Ashtakam Lyrics in English

nārāyaṇāṣṭakam Lyrics in English: vatsalyadabhayapradanasamayadarttartinirvapanad- audaryyadaghasosanadaganitasreyah padaprapanat । sevyah sripatireka eva jagatamete’bhavansaksinah prahladasca vibhisanasca karirat pañcalyahalyadhruvah ॥ 1॥ prahladasti yadisvaro vada harih sarvatra me darsaya stambhe caivamiti bruvantamasuram tatravirasiddharih । vaksastasya vidarayannijanakhairvatsalyamapadayan- narttatranaparayanah sa bhagavannarayano me gatih ॥ 2॥ sriramo’tra vibhisano’yamanagho raksobhayadagatah sugrivanaya palayainamadhuna paulastyamevagatam । ityuktva’bhayamasya sarvaviditam yo raghavo dattavan- arttatranaparayanah sa bhagavannarayano me […]

Scroll to top