Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Narayana Ashtakam Lyrics in English

Narayana Ashtakam Lyrics in English

126 Views

nārāyaṇāṣṭakam Lyrics in English:

vatsalyadabhayapradanasamayadarttartinirvapanad-
audaryyadaghasosanadaganitasreyah padaprapanat ।
sevyah sripatireka eva jagatamete’bhavansaksinah
prahladasca vibhisanasca karirat pañcalyahalyadhruvah ॥ 1॥

prahladasti yadisvaro vada harih sarvatra me darsaya
stambhe caivamiti bruvantamasuram tatravirasiddharih ।
vaksastasya vidarayannijanakhairvatsalyamapadayan-
narttatranaparayanah sa bhagavannarayano me gatih ॥ 2॥

sriramo’tra vibhisano’yamanagho raksobhayadagatah
sugrivanaya palayainamadhuna paulastyamevagatam ।
ityuktva’bhayamasya sarvaviditam yo raghavo dattavan-
arttatranaparayanah sa bhagavannarayano me gatih ॥ 3॥

nakragrastapadam samuddhrtakaram brahmadayo bhoh sura
raksantamiti dinavakyakarinam devesvasaktesu yah ।
ma bhaisiriti tasya nakrahanane cakrayudhah sridharo-
hyarttatranaparayanah sa bhagavannarayano me gatih ॥ 4॥

bhoh krsnacyutah bhoh krpalaya hare bhoh panḍavanam sakhe
kvasi kvasi suyodhanadhyapahrtam bho raksa mamaturam ।
ityuktto’ksayavastrasambhrtatanuryo’palayaddraupadim-
arttatranaparayanah sa bhagavannarayano me gatih ॥ 5॥

yatpadabjanakhodakam trijagatam papaughavidhvamsanam
yannamamrtapurakam ca pibatam samsarasantarakam ।
pasano’pi yadanighrapankarajasa sapanmunermocito
hyarttatranaparayanah sa bhagavannarayano me gatih ॥ 6॥

pitra bhrataramuttamasanagatam hyauttanapadirdhruvo
drstva tatsamamaruruksuradhikam matra’vamanam gatah ।
yam gatva saranam yadapa tapasa hemadrisimhasanam
hyarttatranaparayanah sa bhagavannarayano me gatih ॥ 7॥

artta visannah sithilasca bhita ghoresu ca vyadhisu vartamanah ।
samkirtya narayanasabdamatram vimuktaduhkhah sukhino bhavanti ॥ 8॥

iti srikuresasvamiviracitam narayanastakam sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *