Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Nigraha Ashtakam Lyrics in English

Nigraha Ashtakam Lyrics in English

103 Views

nigrahāṣṭakam Lyrics in English:

srimadappayyadiksitaviracitam ।

marge sahayam bhagavantameva
visvasya visvadhika nirgato’smi ।
sastram pramanam yadi sa vipatsya-
ttasyaiva mando mayi yam cikirset ॥ 1॥

kantare prantare va madakusalakrtau santaram santarangam
mahyam druhyantamantam gamayatu bhagavanantakasyantakari ।
ksipram vipradhamasya ksipatu tadudarasyeva mayavivarta
nartanbandhunabandhuniva mama sisirabhyantaransantanotu ॥ 2॥

sahasram vartantam pathipathi pare sahasakrtam
pravartantam badham mayi vividhamapyaracayitum ।
na laksikurve’ham nalinajalipi praptamapi tana-
mama svami camikarasikharacapo’sti puratah ॥ 3॥

sankalpya sthanusastrapracaranavihatih svena karya bhuviti
smasruni svairamasrunyapi khalu mahatam spardhaya vardhayantam ।
ksudram vidravayeyurjhatiti vrsapatikrodhanihsvasalesah
sastram sailadibhrtyastanuyurakhilabhumandalavyaptametat ॥ 4॥

kvacidavayave dagdhum kascidbaladanucintayan
nirasanamito desatkartum mahesvaramasritan ।
pramathaparisadrosairdagdha’khilavayavah svayam
nirasanamito lokadeva ksanena samasnutam ॥ 5॥

kalapratiksa nahi tasya karya
pulastyaputra”divadantakare ।
tvadasritadrohakrtodyamanam
sadyah patedeva hi murdhni dandah ॥ 6॥

kanthe rudraksamalam bhasitamatisitam phaladese ca pasyan
nasyanneva krudham yastadapahrtamatih satsu kurvita gurvim ।
tatphalatturnamayurlikhitamasuganam capi tatkanthadesat
kruddhaste hyuddhareyurnijapadakamalangusthalilavilasat ॥ 7॥

sakalabhuvanakarta sambamurtih sivascet
sakalamapi puranam sagamam cetpramanam ।
yadi bhavati mahatvam bhasmarudraksabhajam
kimiti na mrtirasmadrohinah syadakande ॥ 8॥

iti sribharadvajakulajaladhikaustubhasrimadadvaitavidyacarya
srimadappayyadiksitakrtam cakrankitanigrahastakam sampurnam ॥

srirastu । subhamastu ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *