Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Nigrahashtakam Text in English

Nigraha Ashtakam Lyrics in English

nigrahāṣṭakam Lyrics in English: srimadappayyadiksitaviracitam । marge sahayam bhagavantameva visvasya visvadhika nirgato’smi । sastram pramanam yadi sa vipatsya- ttasyaiva mando mayi yam cikirset ॥ 1॥ kantare prantare va madakusalakrtau santaram santarangam mahyam druhyantamantam gamayatu bhagavanantakasyantakari । ksipram vipradhamasya ksipatu tadudarasyeva mayavivarta nartanbandhunabandhuniva mama sisirabhyantaransantanotu ॥ 2॥ sahasram vartantam pathipathi pare sahasakrtam pravartantam badham mayi vividhamapyaracayitum […]

Scroll to top