Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Panchaka lyrics in Telugu

భువన-కేలికలా-రసికే శివే ఝటితి ఝఞ్ఝణ-ఝఙ్కృత-నూపూరే । ధ్వనిమయం భవ-బీజమనశ్వరం జగదిదం తవ శబ్దమయం వపుః ॥ ౧॥ వివిధ-చిత్ర-విచిత్రమద్భుతం సదసదాత్మకమస్తి చిదాత్మకమ్ । భవతి బోధమయం భజతాం హృది శివ శివేతి శివేతి వచోఽనిశమ్ ॥ ౨॥…

శ్రీగణేశాయ నమః । వినోదమోదమోదితా దయోదయోజ్జ్వలాన్తరా నిశుమ్భశుమ్భదమ్భదారణే సుదారుణాఽరుణా । అఖణ్డగణ్డదణ్డముణ్డమణ్డలీవిమణ్డితా ప్రచణ్డచణ్డరశ్మిరశ్మిరాశిశోభితా శివా ॥ ౧॥ అమన్దనన్దినన్దినీ ధరాధరేన్ద్రనన్దినీ ప్రతీర్ణశీర్ణతారిణీ సదార్యకార్యకారిణీ । తదన్ధకాన్తకాన్తకప్రియేశకాన్తకాన్తకా మురారికామచారికామమారిధారిణీ శివా ॥ ౨॥ అశేషవేషశూన్యదేశభర్తృకేశశోభితా గణేశదేవతేశశేషనిర్నిమేషవీక్షితా । జితస్వశిఞ్జితాఽలికుఞ్జపుఞ్జమఞ్జుగుఞ్జితా…

సదా సద్యోజాతస్మితమధురసాస్వాదపరయా భవాన్యా దృక్పాతభ్రమరతతిభిశ్చుమ్బితపుటమ్ । అపాం పత్యుః కాష్ఠాం శ్రితమధికశీతం పశుపతే- ర్ముఖం సద్యోజాతం మమ దురితజాతం వ్యపనయేత్ ॥ ౧॥ జటాన్తఃస్వర్ధున్యాశ్శిశిరముఖవాతైరవమతిం గతం వామాం రుష్టామనునయసహస్రైః ప్రశమితుమ్ । కిరత్జ్యోత్స్నం వామం నయనమగజానేత్రఘటితం దధద్వామం…

శ్రీవిఘ్నేశపురాణసారముదితం వ్యాసాయ ధాత్రా పురా తత్ఖణ్డం ప్రథమం మహాగణపతేశ్చోపాసనాఖ్యం యథా । సంహర్తుం త్రిపురం శివేన గణపస్యాదౌ కృతం పూజనం కర్తుం సృష్టిమిమాం స్తుతః స విధినా వ్యాసేన బుద్ధ్యాప్తయే ॥ సఙ్కష్ట్యాశ్చ వినాయకస్య చ మనోః…

శ్రీకృష్ణరసవిక్షిస్తమానసా రతివర్జితాః । అనిర్వృతా లోకవేదే తే ముఖ్యాః శ్రవణోత్సకాః ॥ ౧॥ విక్లిన్నమనసో యే తు భగవత్స్మృతివిహ్వలాః । అర్థైకనిష్ఠాస్తే చాపి మధ్యమాః శ్రవణోత్సుకాః ॥ ౨॥ నిఃసన్దిగ్ధం కృష్ణతత్త్వం సర్వభావేన యే విదుః ।…

॥ శ్రీగణేశాయ నమః ॥ ॥ అథ పఞ్చ దేవతా-పూజన-విధి ॥ స్నాతః శ్వేతవస్త్రపరిధానం కృత్వా కుశహస్తో యజమానః ఓం యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యత్సహజం పురస్తాత్ । ఆయుష్యమగ్ర్యం ప్రతిముఞ్చ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః…

ఓం శ్రీరామజయమ్ । ఓం సద్గురుశ్రీత్యాగరాజస్వామినే నమో నమః । అథ శ్రీదయానన్దపఞ్చకమ్ । ఏకవస్తుప్రమాణం తం ఏకసత్యస్వరూపిణమ్ । ఏకవాక్యప్రకాశం తం దయానన్దం ప్రణౌమ్యహమ్ ॥ ౧॥ ద్వికరేహపరార్థం తం ద్వయాతిగగుణాశ్రయమ్ । ద్వన్ద్వాతీతప్రశాన్తం తం…

Shri Dayananda Panchakam Lyrics in Telugu: సదా స్మేరవక్త్రం కృపాపూర్ణనేత్రం స్థిరం దీనమిత్రం జనప్రీతిపాత్రమ్ । సువిజ్ఞాతశాస్త్రం కషాయాక్తవస్త్రం దయానన్దరూపం మదాచార్యమీడే ॥ ౧॥ పరబ్రహ్మనిష్ఠం స్వతో ధర్మనిష్ఠం అహింసైకనిష్ఠం స్వశిష్యైః సుజుష్టమ్ । యతీనాం…

॥ శ్రీజానకీశరణాగతిపఞ్చకమ్ ॥ ఓం కృపారూపిణికల్యాణి రామప్రియే శ్రీ జానకీ । కారుణ్యపూర్ణనయనే దయాదృష్ట్యావలోకయే ॥ వ్రతం – పాపానాం వా శుభానాం వా వధార్హార్ణాం ప్లవఙ్గమ । కార్యం కారుణ్యమార్యేణ న కశ్చిన్నాపరాధ్యతి ॥ అథ…

॥ జానకీపఞ్చకమ్ ॥ మాతృకే సర్వవిశ్వైకధాత్రీం క్షమాం త్వాం సుధాం శీతలాం పుత్రపుత్రీనుతామ్ । స్నేహవాత్సల్యధారాయుతాం జానకీం తాం నమామీశ్వరీం మాతరం ప్రేమదామ్ ॥ ౧॥ నూపురానన్దదాం కిఙ్కణీమేఖలాం శాతకుమ్భాఙ్గదాం హారరత్నాకరామ్ । కుణ్డలాభూషణాం మౌలిహీరోజ్జ్వలాం తాం…