Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

pashupati panchasya stava lyrics in Gujarati

pashupati panchAsya stavaH Lyrics in Gujarati ॥ પશુપતિ પઞ્ચાસ્ય સ્તવઃ ॥

સદા સદ્યોજાતસ્મિતમધુરસાસ્વાદપરયા ભવાન્યા દૃક્પાતભ્રમરતતિભિશ્ચુમ્બિતપુટમ્ । અપાં પત્યુઃ કાષ્ઠાં શ્રિતમધિકશીતં પશુપતે- ર્મુખં સદ્યોજાતં મમ દુરિતજાતં વ્યપનયેત્ ॥ ૧॥ જટાન્તઃસ્વર્ધુન્યાશ્શિશિરમુખવાતૈરવમતિં ગતં વામાં રુષ્ટામનુનયસહસ્રૈઃ પ્રશમિતુમ્ । કિરત્જ્યોત્સ્નં વામં નયનમગજાનેત્રઘટિતં દધદ્વામં વક્ત્રં હરતુ મમ કામં, પશુપતેઃ ॥ ૨॥ ગલે ઘોરજ્વાલં ગરલમપિ ગણ્ડૂષસદૃશં નિદાઘાન્તે, ગર્જદ્ઘનવદતિનીલં વહતિ યત્ । નિરસ્તું વિશ્વાઘપ્રચયમધિતિષ્ઠદ્યમદિશં હ્યઘોરં તદ્વક્ત્રં લઘયતુ મદં મે, પશુપતેઃ ॥ ૩॥ પુમર્થાનં પૂર્તિં […]

Scroll to top