Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Shri Shodashabahunrisimhashtakam Telugu lyrics

శ్రీషోడశబాహునృసింహాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: భూఖణ్డం వారణాణ్డం పరవరవిరటం డంపడంపోరుడంపం డిం డిం డిం డిం డిడిమ్బం దహమపి దహమైః ఝమ్పఝమ్పైశ్చఝమ్పైః । తుల్యాస్తుల్యాస్తు తుల్యాః ధుమధుమధుమకైః కుఙ్కుమాఙ్కైః కుమాఙ్కైః ఏతత్తే పూర్ణయుక్తమహరహకరహః పాతు మాం నారసింహః…