Ashtaka

Sri Shodasha Bahu Narasimha Ashtakam Lyrics in Telugu

శ్రీషోడశబాహునృసింహాష్టకమ్ Lyrics in Telugu:

భూఖణ్డం వారణాణ్డం పరవరవిరటం డంపడంపోరుడంపం
డిం డిం డిం డిం డిడిమ్బం దహమపి దహమైః ఝమ్పఝమ్పైశ్చఝమ్పైః ।
తుల్యాస్తుల్యాస్తు తుల్యాః ధుమధుమధుమకైః కుఙ్కుమాఙ్కైః కుమాఙ్కైః
ఏతత్తే పూర్ణయుక్తమహరహకరహః పాతు మాం నారసింహః ॥ ౧॥

భూభృద్భూభృద్భుజఙ్గం ప్రలయరవవరం ప్రజ్వలద్జ్వాలమాలం
ఖర్జర్జం ఖర్జదుర్జం ఖిఖచఖచఖచిత్ఖర్జదుర్జర్జయన్తం ।
భూభాగం భోగభాగం గగగగగగనం గర్దమర్త్యుగ్రగణ్డం
స్వచ్ఛం పుచ్ఛం స్వగచ్ఛం స్వజనజననుతః పాతు మాం నారసింహః ॥ ౨॥

ఏనాభ్రం గర్జమానం లఘులఘుమకరో బాలచన్ద్రార్కదంష్ట్రో
హేమామ్భోజం సరోజం జటజటజటిలో జాడ్యమానస్తుభీతిః ।
దన్తానాం బాధమానాం ఖగటఖగటవో భోజజానుస్సురేన్ద్రో
నిష్ప్రత్యూహం సరాజా గహగహగహతః పాతు మాం నారసింహః ॥ ౩॥

శఙ్ఖం చక్రం చ చాపం పరశుమశమిషుం శూలపాశాఙ్కుశాస్త్రం
బిభ్రన్తం వజ్రఖేటం హలముసలగదాకున్తమత్యుగ్రదంష్ట్రం ।
జ్వాలాకేశం త్రినేత్రం జ్వలదనలనిభం హారకేయూరభూషం
వన్దే ప్రత్యేకరూపం పరపదనివసః పాతు మాం నారసింహః ॥ ౪॥

పాదద్వన్ద్వం ధరిత్రీకటివిపులతరో మేరుమధ్యూఢ్వమూరుం
నాభిం బ్రహ్మాణ్డసిన్ధుః హృదయమపి భవో భూతవిద్వత్సమేతః ।
దుశ్చక్రాఙ్కం స్వబాహుం కులిశనఖముఖం చన్ద్రసూర్యాగ్నినేత్రం
వక్త్రం వహ్నిస్సువిద్యుత్సురగణవిజయః పాతు మాం నారసింహః ॥ ౫॥

నాసాగ్రం పీనగణ్డం పరబలమథనం బద్ధకేయూరహారం
రౌద్రం దంష్ట్రాకరాలం అమితగుణగణం కోటిసూర్యాగ్నినేత్రం ।
గామ్భీర్యం పిఙ్గలాక్షం భ్రుకుటితవిముఖం షోడశాధార్ధబాహుం
వన్దే భీమాట్టహాసం త్రిభువనవిజయః పాతు మాం నారసింహః ॥ ౬॥

కే కే నృసింహాష్టకే నరవరసదృశం దేవభీత్వం గృహీత్వా
దేవన్ద్యో విప్రదణ్డం ప్రతివచన పయాయామ్యనప్రత్యనైషీః ।
శాపం చాపం చ ఖడ్గం ప్రహసితవదనం చక్రచక్రీచకేన
ఓమిత్యే దైత్యనాదం ప్రకచవివిదుషా పాతు మాం నారసింహః ॥ ౭॥

ఝం ఝం ఝం ఝం ఝకారం ఝషఝషఝషితం జానుదేశం ఝకారం
హుం హుం హుం హుం హకారం హరిత కహహసా యం దిశే వం వకారం ।
వం వం వం వం వకారం వదనదలితతం వామపక్షం సుపక్షం
లం లం లం లం లకారం లఘువణవిజయః పాతు మాం నారసింహః ॥ ౮॥

భూతప్రేతపిశాచయక్షగణశః దేశాన్తరోచ్చాటనా
చోరవ్యాధిమహజ్జ్వరం భయహరం శత్రుక్షయం నిశ్చయం ।
సన్ధ్యాకాలే జపతమష్టకమిదం సద్భక్తిపూర్వాదిభిః
ప్రహ్లాదేవ వరో వరస్తు జయితా సత్పూజితాం భూతయే ॥ ౯॥ ।

ఇతి శ్రీవిజయీన్ద్రయతికృతం శ్రీషోడశబాహునృసింహాష్టకం సమ్పూర్ణం ॥