Ashtaka

Sri Shodasha Bahu Narasimha Ashtakam Lyrics in Bengali

শ্রীষোডশবাহুনৃসিংহাষ্টকম্ Lyrics in Bengali:

ভূখণ্ডং বারণাণ্ডং পরবরবিরটং ডংপডংপোরুডংপং
ডিং ডিং ডিং ডিং ডিডিম্বং দহমপি দহমৈঃ ঝম্পঝম্পৈশ্চঝম্পৈঃ ।
তুল্যাস্তুল্যাস্তু তুল্যাঃ ধুমধুমধুমকৈঃ কুঙ্কুমাঙ্কৈঃ কুমাঙ্কৈঃ
এতত্তে পূর্ণয়ুক্তমহরহকরহঃ পাতু মাং নারসিংহঃ ॥ ১॥

ভূভৃদ্ভূভৃদ্ভুজঙ্গং প্রলয়রববরং প্রজ্বলদ্জ্বালমালং
খর্জর্জং খর্জদুর্জং খিখচখচখচিত্খর্জদুর্জর্জয়ন্তং ।
ভূভাগং ভোগভাগং গগগগগগনং গর্দমর্ত্যুগ্রগণ্ডং
স্বচ্ছং পুচ্ছং স্বগচ্ছং স্বজনজননুতঃ পাতু মাং নারসিংহঃ ॥ ২॥

এনাভ্রং গর্জমানং লঘুলঘুমকরো বালচন্দ্রার্কদংষ্ট্রো
হেমাম্ভোজং সরোজং জটজটজটিলো জাড্যমানস্তুভীতিঃ ।
দন্তানাং বাধমানাং খগটখগটবো ভোজজানুস্সুরেন্দ্রো
নিষ্প্রত্যূহং সরাজা গহগহগহতঃ পাতু মাং নারসিংহঃ ॥ ৩॥

শঙ্খং চক্রং চ চাপং পরশুমশমিষুং শূলপাশাঙ্কুশাস্ত্রং
বিভ্রন্তং বজ্রখেটং হলমুসলগদাকুন্তমত্যুগ্রদংষ্ট্রং ।
জ্বালাকেশং ত্রিনেত্রং জ্বলদনলনিভং হারকেয়ূরভূষং
বন্দে প্রত্যেকরূপং পরপদনিবসঃ পাতু মাং নারসিংহঃ ॥ ৪॥

পাদদ্বন্দ্বং ধরিত্রীকটিবিপুলতরো মেরুমধ্যূঢ্বমূরুং
নাভিং ব্রহ্মাণ্ডসিন্ধুঃ হৃদয়মপি ভবো ভূতবিদ্বত্সমেতঃ ।
দুশ্চক্রাঙ্কং স্ববাহুং কুলিশনখমুখং চন্দ্রসূর্যাগ্নিনেত্রং
বক্ত্রং বহ্নিস্সুবিদ্যুত্সুরগণবিজয়ঃ পাতু মাং নারসিংহঃ ॥ ৫॥

নাসাগ্রং পীনগণ্ডং পরবলমথনং বদ্ধকেয়ূরহারং
রৌদ্রং দংষ্ট্রাকরালং অমিতগুণগণং কোটিসূর্যাগ্নিনেত্রং ।
গাম্ভীর্যং পিঙ্গলাক্ষং ভ্রুকুটিতবিমুখং ষোডশাধার্ধবাহুং
বন্দে ভীমাট্টহাসং ত্রিভুবনবিজয়ঃ পাতু মাং নারসিংহঃ ॥ ৬॥

কে কে নৃসিংহাষ্টকে নরবরসদৃশং দেবভীত্বং গৃহীত্বা
দেবন্দ্যো বিপ্রদণ্ডং প্রতিবচন পয়ায়াম্যনপ্রত্যনৈষীঃ ।
শাপং চাপং চ খড্গং প্রহসিতবদনং চক্রচক্রীচকেন
ওমিত্যে দৈত্যনাদং প্রকচবিবিদুষা পাতু মাং নারসিংহঃ ॥ ৭॥

ঝং ঝং ঝং ঝং ঝকারং ঝষঝষঝষিতং জানুদেশং ঝকারং
হুং হুং হুং হুং হকারং হরিত কহহসা য়ং দিশে বং বকারং ।
বং বং বং বং বকারং বদনদলিততং বামপক্ষং সুপক্ষং
লং লং লং লং লকারং লঘুবণবিজয়ঃ পাতু মাং নারসিংহঃ ॥ ৮॥

ভূতপ্রেতপিশাচয়ক্ষগণশঃ দেশান্তরোচ্চাটনা
চোরব্যাধিমহজ্জ্বরং ভয়হরং শত্রুক্ষয়ং নিশ্চয়ং ।
সন্ধ্যাকালে জপতমষ্টকমিদং সদ্ভক্তিপূর্বাদিভিঃ
প্রহ্লাদেব বরো বরস্তু জয়িতা সত্পূজিতাং ভূতয়ে ॥ ৯॥ ।

ইতি শ্রীবিজয়ীন্দ্রয়তিকৃতং শ্রীষোডশবাহুনৃসিংহাষ্টকং সম্পূর্ণং ॥