Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Sri Shodasha Bahu Narasimha Ashtakam Lyrics in English

Sri Shodasha Bahu Narasimha Ashtakam Lyrics in English

530 Views

śrīṣoḍaśabāhunṛsiṃhāṣṭakam Lyrics in English:

bhukhandam varanandam paravaraviratam dampadamporudampam
dim dim dim dim didimbam dahamapi dahamaih jhampajhampaiscajhampaih ।
tulyastulyastu tulyah dhumadhumadhumakaih kunkumankaih kumankaih
etatte purnayuktamaharahakarahah patu mam narasimhah ॥ 1॥

bhubhrdbhubhrdbhujangam pralayaravavaram prajvaladjvalamalam
kharjarjam kharjadurjam khikhacakhacakhacitkharjadurjarjayantam ।
bhubhagam bhogabhagam gagagagagaganam gardamartyugragandam
svaccham puccham svagaccham svajanajananutah patu mam narasimhah ॥ 2॥

enabhram garjamanam laghulaghumakaro balacandrarkadamstro
hemambhojam sarojam jatajatajatilo jadyamanastubhitih ।
dantanam badhamanam khagatakhagatavo bhojajanussurendro
nispratyuham saraja gahagahagahatah patu mam narasimhah ॥ 3॥

sankham cakram ca capam parasumasamisum sulapasankusastram
bibhrantam vajrakhetam halamusalagadakuntamatyugradamstram ।
jvalakesam trinetram jvaladanalanibham harakeyurabhusam
vande pratyekarupam parapadanivasah patu mam narasimhah ॥ 4॥

padadvandvam dharitrikativipulataro merumadhyudhvamurum
nabhim brahmandasindhuh hrdayamapi bhavo bhutavidvatsametah ।
duscakrankam svabahum kulisanakhamukham candrasuryagninetram
vaktram vahnissuvidyutsuraganavijayah patu mam narasimhah ॥ 5॥

nasagram pinagandam parabalamathanam baddhakeyuraharam
raudram damstrakaralam amitagunaganam kotisuryagninetram ।
gambhiryam pingalaksam bhrukutitavimukham sodasadhardhabahum
vande bhimattahasam tribhuvanavijayah patu mam narasimhah ॥ 6॥

ke ke nrsimhastake naravarasadrsam devabhitvam grhitva
devandyo vipradandam prativacana payayamyanapratyanaisih ।
sapam capam ca khadgam prahasitavadanam cakracakricakena
omitye daityanadam prakacavividusa patu mam narasimhah ॥ 7॥

jham jham jham jham jhakaram jhasajhasajhasitam janudesam jhakaram
hum hum hum hum hakaram harita kahahasa yam dise vam vakaram ।
vam vam vam vam vakaram vadanadalitatam vamapaksam supaksam
lam lam lam lam lakaram laghuvanavijayah patu mam narasimhah ॥ 8॥

bhutapretapisacayaksaganasah desantaroccatana
coravyadhimahajjvaram bhayaharam satruksayam niscayam ।
sandhyakale japatamastakamidam sadbhaktipurvadibhih
prahladeva varo varastu jayita satpujitam bhutaye ॥ 9॥ ।

iti srivijayindrayatikrtam srisodasabahunrsimhastakam sampurnam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *