Ashtaka

Sri Shodasha Bahu Narasimha Ashtakam Lyrics in Punjabi

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੋਡਸ਼ਬਾਹੁਨਸਿਂਹਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਭੂਖਣ੍ਡਂ ਵਾਰਣਾਣ੍ਡਂ ਪਰਵਰਵਿਰਟਂ ਡਂਪਡਂਪੋਰੁਡਂਪਂ
ਡਿਂ ਡਿਂ ਡਿਂ ਡਿਂ ਡਿਡਿਮ੍ਬਂ ਦਹਮਪਿ ਦਹਮੈਃ ਝਮ੍ਪਝਮ੍ਪੈਸ਼੍ਚਝਮ੍ਪੈਃ ।
ਤੁਲ੍ਯਾਸ੍ਤੁਲ੍ਯਾਸ੍ਤੁ ਤੁਲ੍ਯਾਃ ਧੁਮਧੁਮਧੁਮਕੈਃ ਕੁਙ੍ਕੁਮਾਙ੍ਕੈਃ ਕੁਮਾਙ੍ਕੈਃ
ਏਤਤ੍ਤੇ ਪੂਰ੍ਣਯੁਕ੍ਤਮਹਰਹਕਰਹਃ ਪਾਤੁ ਮਾਂ ਨਾਰਸਿਂਹਃ ॥ ੧॥

ਭੂਭਦ੍ਭੂਭਦ੍ਭੁਜਙ੍ਗਂ ਪ੍ਰਲਯਰਵਵਰਂ ਪ੍ਰਜ੍ਵਲਦ੍ਜ੍ਵਾਲਮਾਲਂ
ਖਰ੍ਜਰ੍ਜਂ ਖਰ੍ਜਦੁਰ੍ਜਂ ਖਿਖਚਖਚਖਚਿਤ੍ਖਰ੍ਜਦੁਰ੍ਜਰ੍ਜਯਨ੍ਤਂ ।
ਭੂਭਾਗਂ ਭੋਗਭਾਗਂ ਗਗਗਗਗਗਨਂ ਗਰ੍ਦਮਰ੍ਤ੍ਯੁਗ੍ਰਗਣ੍ਡਂ
ਸ੍ਵਚ੍ਛਂ ਪੁਚ੍ਛਂ ਸ੍ਵਗਚ੍ਛਂ ਸ੍ਵਜਨਜਨਨੁਤਃ ਪਾਤੁ ਮਾਂ ਨਾਰਸਿਂਹਃ ॥ ੨॥

ਏਨਾਭ੍ਰਂ ਗਰ੍ਜਮਾਨਂ ਲਘੁਲਘੁਮਕਰੋ ਬਾਲਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਕਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰੋ
ਹੇਮਾਮ੍ਭੋਜਂ ਸਰੋਜਂ ਜਟਜਟਜਟਿਲੋ ਜਾਡ੍ਯਮਾਨਸ੍ਤੁਭੀਤਿਃ ।
ਦਨ੍ਤਾਨਾਂ ਬਾਧਮਾਨਾਂ ਖਗਟਖਗਟਵੋ ਭੋਜਜਾਨੁਸ੍ਸੁਰੇਨ੍ਦ੍ਰੋ
ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰਤ੍ਯੂਹਂ ਸਰਾਜਾ ਗਹਗਹਗਹਤਃ ਪਾਤੁ ਮਾਂ ਨਾਰਸਿਂਹਃ ॥ ੩॥

ਸ਼ਙ੍ਖਂ ਚਕ੍ਰਂ ਚ ਚਾਪਂ ਪਰਸ਼ੁਮਸ਼ਮਿਸ਼ੁਂ ਸ਼ੂਲਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਂ
ਬਿਭ੍ਰਨ੍ਤਂ ਵਜ੍ਰਖੇਟਂ ਹਲਮੁਸਲਗਦਾਕੁਨ੍ਤਮਤ੍ਯੁਗ੍ਰਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਂ ।
ਜ੍ਵਾਲਾਕੇਸ਼ਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਂ ਜ੍ਵਲਦਨਲਨਿਭਂ ਹਾਰਕੇਯੂਰਭੂਸ਼ਂ
ਵਨ੍ਦੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਕਰੂਪਂ ਪਰਪਦਨਿਵਸਃ ਪਾਤੁ ਮਾਂ ਨਾਰਸਿਂਹਃ ॥ ੪॥

ਪਾਦਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਂ ਧਰਿਤ੍ਰੀਕਟਿਵਿਪੁਲਤਰੋ ਮੇਰੁਮਧ੍ਯੂਢ੍ਵਮੂਰੁਂ
ਨਾਭਿਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਸਿਨ੍ਧੁਃ ਹਦਯਮਪਿ ਭਵੋ ਭੂਤਵਿਦ੍ਵਤ੍ਸਮੇਤਃ ।
ਦੁਸ਼੍ਚਕ੍ਰਾਙ੍ਕਂ ਸ੍ਵਬਾਹੁਂ ਕੁਲਿਸ਼ਨਖਮੁਖਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸੂਰ੍ਯਾਗ੍ਨਿਨੇਤ੍ਰਂ
ਵਕ੍ਤ੍ਰਂ ਵਹ੍ਨਿਸ੍ਸੁਵਿਦ੍ਯੁਤ੍ਸੁਰਗਣਵਿਜਯਃ ਪਾਤੁ ਮਾਂ ਨਾਰਸਿਂਹਃ ॥ ੫॥

ਨਾਸਾਗ੍ਰਂ ਪੀਨਗਣ੍ਡਂ ਪਰਬਲਮਥਨਂ ਬਦ੍ਧਕੇਯੂਰਹਾਰਂ
ਰੌਦ੍ਰਂ ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਕਰਾਲਂ ਅਮਿਤਗੁਣਗਣਂ ਕੋਟਿਸੂਰ੍ਯਾਗ੍ਨਿਨੇਤ੍ਰਂ ।
ਗਾਮ੍ਭੀਰ੍ਯਂ ਪਿਙ੍ਗਲਾਕ੍ਸ਼ਂ ਭ੍ਰੁਕੁਟਿਤਵਿਮੁਖਂ ਸ਼ੋਡਸ਼ਾਧਾਰ੍ਧਬਾਹੁਂ
ਵਨ੍ਦੇ ਭੀਮਾਟ੍ਟਹਾਸਂ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਵਿਜਯਃ ਪਾਤੁ ਮਾਂ ਨਾਰਸਿਂਹਃ ॥ ੬॥

ਕੇ ਕੇ ਨਸਿਂਹਾਸ਼੍ਟਕੇ ਨਰਵਰਸਦਸ਼ਂ ਦੇਵਭੀਤ੍ਵਂ ਗਹੀਤ੍ਵਾ
ਦੇਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਵਿਪ੍ਰਦਣ੍ਡਂ ਪ੍ਰਤਿਵਚਨ ਪਯਾਯਾਮ੍ਯਨਪ੍ਰਤ੍ਯਨੈਸ਼ੀਃ ।
ਸ਼ਾਪਂ ਚਾਪਂ ਚ ਖਡ੍ਗਂ ਪ੍ਰਹਸਿਤਵਦਨਂ ਚਕ੍ਰਚਕ੍ਰੀਚਕੇਨ
ਓਮਿਤ੍ਯੇ ਦੈਤ੍ਯਨਾਦਂ ਪ੍ਰਕਚਵਿਵਿਦੁਸ਼ਾ ਪਾਤੁ ਮਾਂ ਨਾਰਸਿਂਹਃ ॥ ੭॥

ਝਂ ਝਂ ਝਂ ਝਂ ਝਕਾਰਂ ਝਸ਼ਝਸ਼ਝਸ਼ਿਤਂ ਜਾਨੁਦੇਸ਼ਂ ਝਕਾਰਂ
ਹੁਂ ਹੁਂ ਹੁਂ ਹੁਂ ਹਕਾਰਂ ਹਰਿਤ ਕਹਹਸਾ ਯਂ ਦਿਸ਼ੇ ਵਂ ਵਕਾਰਂ ।
ਵਂ ਵਂ ਵਂ ਵਂ ਵਕਾਰਂ ਵਦਨਦਲਿਤਤਂ ਵਾਮਪਕ੍ਸ਼ਂ ਸੁਪਕ੍ਸ਼ਂ
ਲਂ ਲਂ ਲਂ ਲਂ ਲਕਾਰਂ ਲਘੁਵਣਵਿਜਯਃ ਪਾਤੁ ਮਾਂ ਨਾਰਸਿਂਹਃ ॥ ੮॥

ਭੂਤਪ੍ਰੇਤਪਿਸ਼ਾਚਯਕ੍ਸ਼ਗਣਸ਼ਃ ਦੇਸ਼ਾਨ੍ਤਰੋਚ੍ਚਾਟਨਾ
ਚੋਰਵ੍ਯਾਧਿਮਹਜ੍ਜ੍ਵਰਂ ਭਯਹਰਂ ਸ਼ਤ੍ਰੁਕ੍ਸ਼ਯਂ ਨਿਸ਼੍ਚਯਂ ।
ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਕਾਲੇ ਜਪਤਮਸ਼੍ਟਕਮਿਦਂ ਸਦ੍ਭਕ੍ਤਿਪੂਰ੍ਵਾਦਿਭਿਃ
ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਦੇਵ ਵਰੋ ਵਰਸ੍ਤੁ ਜਯਿਤਾ ਸਤ੍ਪੂਜਿਤਾਂ ਭੂਤਯੇ ॥ ੯॥ ।

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਵਿਜਯੀਨ੍ਦ੍ਰਯਤਿਕਤਂ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੋਡਸ਼ਬਾਹੁਨਸਿਂਹਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਂ ॥