Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Narasimha Ashtakam lyrics in Punjabi

Shri Nrisimha Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਨਸਿਂਹਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਸ਼੍ਰੀਨਸਿਂਹਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਸ਼੍ਰੀਮਦਕਲਙ੍ਕ ਪਰਿਪੂਰ੍ਣ! ਸ਼ਸ਼ਿਕੋਟਿ- ਸ਼੍ਰੀਧਰ! ਮਨੋਹਰ! ਸਟਾਪਟਲ ਕਾਨ੍ਤ! । ਪਾਲਯ ਕਪਾਲਯ! ਭਵਾਮ੍ਬੁਧਿ-ਨਿਮਗ੍ਨਂ ਦੈਤ੍ਯਵਰਕਾਲ! ਨਰਸਿਂਹ! ਨਰਸਿਂਹ! ॥ ੧॥ ਪਾਦਕਮਲਾਵਨਤ ਪਾਤਕਿ-ਜਨਾਨਾਂ ਪਾਤਕਦਵਾਨਲ! ਪਤਤ੍ਰਿਵਰ-ਕੇਤੋ! । ਭਾਵਨ! ਪਰਾਯਣ! ਭਵਾਰ੍ਤਿਹਰਯਾ ਮਾਂ ਪਾਹਿ ਕਪਯੈਵ ਨਰਸਿਂਹ! ਨਰਸਿਂਹ! ॥ ੨॥ ਤੁਙ੍ਗਨਖ-ਪਙ੍ਕ੍ਤਿ-ਦਲਿਤਾਸੁਰ-ਵਰਾਸਕ੍ ਪਙ੍ਕ-ਨਵਕੁਙ੍ਕੁਮ-ਵਿਪਙ੍ਕਿਲ-ਮਹੋਰਃ । ਪਣ੍ਡਿਤਨਿਧਾਨ-ਕਮਲਾਲਯ ਨਮਸ੍ਤੇ ਪਙ੍ਕਜਨਿਸ਼ਣ੍ਣ! ਨਰਸਿਂਹ! ਨਰਸਿਂਹ! ॥ ੩॥ ਮੌਲੇਸ਼ੁ ਵਿਭੂਸ਼ਣਮਿਵਾਮਰ ਵਰਾਣਾਂ ਯੋਗਿਹਦਯੇਸ਼ੁ ਚ ਸ਼ਿਰਸ੍ਸੁ ਨਿਗਮਾਨਾਮ੍ । ਰਾਜਦਰਵਿਨ੍ਦ-ਰੁਚਿਰਂ ਪਦਯੁਗਂ […]

Sri Shodasha Bahu Narasimha Ashtakam Lyrics in Punjabi

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੋਡਸ਼ਬਾਹੁਨਸਿਂਹਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਭੂਖਣ੍ਡਂ ਵਾਰਣਾਣ੍ਡਂ ਪਰਵਰਵਿਰਟਂ ਡਂਪਡਂਪੋਰੁਡਂਪਂ ਡਿਂ ਡਿਂ ਡਿਂ ਡਿਂ ਡਿਡਿਮ੍ਬਂ ਦਹਮਪਿ ਦਹਮੈਃ ਝਮ੍ਪਝਮ੍ਪੈਸ਼੍ਚਝਮ੍ਪੈਃ । ਤੁਲ੍ਯਾਸ੍ਤੁਲ੍ਯਾਸ੍ਤੁ ਤੁਲ੍ਯਾਃ ਧੁਮਧੁਮਧੁਮਕੈਃ ਕੁਙ੍ਕੁਮਾਙ੍ਕੈਃ ਕੁਮਾਙ੍ਕੈਃ ਏਤਤ੍ਤੇ ਪੂਰ੍ਣਯੁਕ੍ਤਮਹਰਹਕਰਹਃ ਪਾਤੁ ਮਾਂ ਨਾਰਸਿਂਹਃ ॥ ੧॥ ਭੂਭਦ੍ਭੂਭਦ੍ਭੁਜਙ੍ਗਂ ਪ੍ਰਲਯਰਵਵਰਂ ਪ੍ਰਜ੍ਵਲਦ੍ਜ੍ਵਾਲਮਾਲਂ ਖਰ੍ਜਰ੍ਜਂ ਖਰ੍ਜਦੁਰ੍ਜਂ ਖਿਖਚਖਚਖਚਿਤ੍ਖਰ੍ਜਦੁਰ੍ਜਰ੍ਜਯਨ੍ਤਂ । ਭੂਭਾਗਂ ਭੋਗਭਾਗਂ ਗਗਗਗਗਗਨਂ ਗਰ੍ਦਮਰ੍ਤ੍ਯੁਗ੍ਰਗਣ੍ਡਂ ਸ੍ਵਚ੍ਛਂ ਪੁਚ੍ਛਂ ਸ੍ਵਗਚ੍ਛਂ ਸ੍ਵਜਨਜਨਨੁਤਃ ਪਾਤੁ ਮਾਂ ਨਾਰਸਿਂਹਃ ॥ ੨॥ ਏਨਾਭ੍ਰਂ ਗਰ੍ਜਮਾਨਂ ਲਘੁਲਘੁਮਕਰੋ ਬਾਲਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਕਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰੋ ਹੇਮਾਮ੍ਭੋਜਂ ਸਰੋਜਂ […]

Scroll to top